Przetargi.pl
Wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla następujących obrębów ewidencyjnych miasta Świdnica: 0001 Osiedle Młodych, 0002 Zawiszów, 0003 Fabryczna, 0004 Śródmieście

Powiat Świdnicki ogłasza przetarg

 • Adres: 58-100 Świdnica, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8500400, 8500442 , fax. 074 8530927
 • Data zamieszczenia: 2013-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Świdnicki
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 7 7
  58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8500400, 8500442, fax. 074 8530927
  REGON: 89071830800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.swidnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla następujących obrębów ewidencyjnych miasta Świdnica: 0001 Osiedle Młodych, 0002 Zawiszów, 0003 Fabryczna, 0004 Śródmieście
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla następujących obrębów ewidencyjnych miasta Świdnica: 0001 Osiedle Młodych, 0002 Zawiszów, 0003 Fabryczna, 0004 Śródmieście, w powiecie świdnickim, woj. dolnośląskie, z podziałem na trzy etapy: etap I - obejmuje wykonanie prac niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków, które w szczególności obejmują prace terenowe (weryfikację, pomiar, aktualizację), sporządzenie dokumentacji geodezyjnej związanej z tym zakresem prac oraz wykonanie raportów z tego zakresu prac, etap II - obejmuje pozyskanie danych do uzupełnienia ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków i lokali oraz przygotowanie projektu operatu ewidencji gruntów i budynków wraz z przekazaniem powstałej dokumentacji z tych czynności do PBGiK w Świdnicy, etap III - obejmuje przeprowadzenie postępowania formalnego zgodnie z art. 24 a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie ust.1-8 i zastąpienie dotychczasowego operatu ewidencji gruntów i budynków, prowadzonego w systemie Ewid2007, operatem zmodernizowanym (zasilenie bazy danych ewidencji gruntów i budynków)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713543007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5000 zł (słownie zł: pięć tysięcy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.swidnica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach