Przetargi.pl
Usługi z zakresu geodezji i kartografii, w tym podziały nieruchomości, wznowienia granic oraz zmiany w ewidencji gruntów i budynków

Gmina Polkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 59-100 Polkowice, Rynek 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 84 74 121 , fax. 076 72 46 780
 • Data zamieszczenia: 2016-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Polkowice
  Rynek 1 1
  59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie
  tel. 076 84 74 121, fax. 076 72 46 780
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polkowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi z zakresu geodezji i kartografii, w tym podziały nieruchomości, wznowienia granic oraz zmiany w ewidencji gruntów i budynków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu geodezji i kartografii, w tym podziały nieruchomości, wznowienia granic oraz zmiany w ewidencji gruntów i budynków Zakres usługi obejmuje: Część 1. Podziały działek, w tym: a) podział na dwie działki, b) za każdą następną powstałą w wyniku podziału. Częśc 2. Wznowienie granic nieruchomości, w tym: a) wznowienie do czterech znaków granicznych, b) za każdy następny wznowiony znak graniczny. Część 3. Prace z zakresu ewidencji gruntów i budynków, w tym: a) zmiana użytku dla jednej działki, b) zmiana użytku dla każdej następnej, c) połączenie dwóch działek, d) przyłączenie każdej następnej działki. Termin wykonania jednostkowej usługi: - dla Części 1 do 5 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu konieczności, - dla Części 2 do 3 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu konieczności, - dla Części 3 do 2 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu konieczności,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713543007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.ug.polkowice.pl/?ID2=przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach