Przetargi.pl
Wykonanie modernizacji natrysków w szatniach basenowych w budynku pływalni w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja natrysków w szatniach basenowych

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ogłasza przetarg

 • Adres: 01-652 Warszawa, Potocka 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (22) 832-45-50
 • Data zamieszczenia: 2022-08-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st Warszawy w Dzielnicy Żoliborz
  Potocka 1
  01-652 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (22) 832-45-50
  REGON: 016077929
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://osir-zoliborz.waw.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie modernizacji natrysków w szatniach basenowych w budynku pływalni w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja natrysków w szatniach basenowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja natrysków w szatniach basenowych w budynku pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz, ul. Potocka 1 w Warszawie.Zakres robót budowlanych:• wyburzenie ścianek działowych;• roboty demontażowe• skucie istniejącej posadzki oraz płytek ściennych• odtworzenie warstw posadzkowych od płyty żelbetowej• wykonanie ścianek działowych;• wykonanie instalacji elektrycznej;• wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej• Położenie płytek ściennych i podłogowych oraz fugowanie;• Montaż armatury i ceramiki, odwodnień, baterii natryskowych;• dostawa i montaż drzwi;• wymiana anemostatówUwaga:Zamówieniem objęta jest również dostawa i montaż elementów wyposażenia wymienionych w dokumentacji projektowej.Realizacja inwestycji winna być prowadzona bez zbędnego naruszania przewidzianych do zachowania elementów budowlanych, istniejące wyposażenie należy zabezpieczyć, a w przypadku uszkodzenia odtworzyć.W trakcie prac prowadzone będą normalne zajęcia w budynku istniejącym. Musi to uwzględniać organizacja robót i zabezpieczenie zaplecza.Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do Zaproszenia stanowiący jednocześnie załącznik nr 2 do projektowanych postanowień umowy oraz:a) projektowane postanowienia umowy- załącznik nr 2 do Zaproszenia;b) dokumentacja projektowa - załącznik nr 8a do Zaproszenia;c) przedmiar robót – załącznik nr 8b do Zaproszeniad) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót– załącznik nr 8c do Zaproszenia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach