Przetargi.pl
Wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej na potrzeby Środowiskowego Centrum Edukacji Doświadczalnej Minikopernik - Centrum Geologii i Laboratorium Bursztynu w Inowrocławiu

Miasto Inowrocław ogłasza przetarg

 • Adres: 88-100 Inowrocław, ul. F. D. Roosevelta 36
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3555250 , fax. 52 3555233
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Inowrocław
  ul. F. D. Roosevelta 36 36
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3555250, fax. 52 3555233
  REGON: 00059636900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.inowroclaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej na potrzeby Środowiskowego Centrum Edukacji Doświadczalnej Minikopernik - Centrum Geologii i Laboratorium Bursztynu w Inowrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej (dalej koncepcji) dotyczącej urządzenia i wyposażenia planowanego Środowiskowego Centrum Edukacji Doświadczalnej Minikopernik - Centrum Geologii i Laboratorium Bursztynu w Inowrocławiu. Obiekt Centrum Edukacji (planowany termin wykonania - 2015/2018) będzie stanowić wyspecjalizowane, dobrze wyposażone laboratorium, dla każdej grupy wiekowej, dzięki któremu nastąpi wyjście ucznia i nauczyciela z układu klasowo-lekcyjnego na rzecz nauczania doświadczalnego. Ponadto będzie miejscem przyciągającym turystów z regionu i nie tylko, łączącym zabawę ze zdobywaniem wiedzy i przyczyniającym się do integracji rodziny jako podstawowej komórki społecznej oraz ogólnie pojętej społeczności. Zamówienie obejmuje również nadzór autora koncepcji nad urządzeniem Centrum Edukacji, licząc od dnia przystąpienia przez Zamawiającego do urządzenia obiektu oraz organizację wystaw, urządzanie festynów, i planowanie działań marketingowych przez okres 24 m-cy od dnia oddania obiektu do użytkowania. 2. Zamówienie zostaje podzielone na dwie części: cz. 1 - wykonanie koncepcji Centrum Geologii cz. 2 - wykonanie koncepcji Laboratorium Bursztynu. Wykonawcy mogą składać oferty na jedną lub obydwie części. 3. Koncepcja programowo przestrzenna, sporządzona w formie opisowej i graficznej, powinna zawierać w szczególności (dotyczy 1 i 2 części zamówienia): 1)szczegółowy opis wystawy w zakresie geologii w rozbiciu na poszczególne bloki tematyczne, obejmujące aspekty historyczne, górnicze, przyrodnicze i kulturowe, nawiązując do specyfiki regionu (wraz z propozycją tematyki poszczególnych bloków), kładąc nacisk na konwencjonalne i niekonwencjonalne zagospodarowanie wysadów solnych regionu (cz. 1); 2)szczegółowy opis wystawy w zakresie wiedzy o bursztynie, obejmującej aspekty historyczne (szlak bursztynowy), przyrodnicze (powstawanie i właściwości bursztynu) i kulturowe, ujmującej jednocześnie walory jubilerskie i prozdrowotne bursztynu - cz. 2; 3)wskazanie potencjalnych dodatkowych atrakcji, podnoszących funkcjonalność i atrakcyjność całego obiektu; 4)wykaz wystaw o charakterze interaktywnym; 5)wykaz eksponatów i stanowisk doświadczalnych dla każdej grupy wiekowej; 6)przedstawienie form prezentacji (wymaga się narzędzi multimedialnych i empirycznych, podnosząc znacząco atrakcyjność całego obiektu); 7)promowanie w Centrum Edukacji miasta i regionu, wskazujące na jego walory i związek człowieka z regionem, zachęcające jednocześnie do bezpośredniego odwiedzenia i doświadczenia przedstawionych atrakcji ziemi kujawskiej; 8)zaplanowanie powierzchni określonych wystaw, wizualizacja. 4. Nadzór nad funkcjonowaniem obiektu (dotyczy części 1 i 2) będzie polegał na: - zatwierdzeniu projektu budowlanego pod kątem spełnienia wymagań dotyczących wystaw określonych w koncepcji (jednorazowo); - kontroli urządzenia i wyposażenia Centrum Edukacji zgodnie z koncepcją oraz kontroli merytorycznej zawartości wystaw (planowany maksymalny okres trwania nadzoru - 6 m-cy). Do Wykonawcy będzie należała także, w okresie 24 m-cy od dnia oddania obiektu do użytkowania: - organizacja wystaw czasowych i stałych, w tym co kwartał wystawy czasowe w min. 3 obszarach tematycznych w zakresie geologii i bursztynu (2 wystawy czasowe muszą mieć charakter interaktywny lub doświadczalny), - organizacja festynów naukowych co najmniej raz w roku kalendarzowym; - udział w działaniach marketingowych obiektu. 5. Wykonawca będzie zobowiązany konsultować opracowywaną koncepcję z Zamawiającym 4. Nadzór nad funkcjonowaniem obiektu (dotyczy części 1 i 2) będzie polegał na kontroli urządzenia i wyposażenia Centrum Edukacji zgodnie z koncepcją oraz kontroli merytorycznej zawartości wystaw (planowany maksymalny okres trwania nadzoru - 6 m-cy). Do Wykonawcy będzie należała także w okresie 24 m-cy od dnia oddania obiektu do użytkowania: - organizacja wystaw czasowych i stałych, w tym co kwartał wystawy czasowe w min. 3 obszarach tematycznych w zakresie geologii i bursztynu (2 wystawy czasowe muszą mieć charakter interaktywny lub doświadczalny), - organizacja festynów naukowych co najmniej raz w roku kalendarzowym; - udział w działaniach marketingowych obiektu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ocena wersji demonstracyjnej koncepcji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.inowroclaw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach