Przetargi.pl
Dostawa opon zimowych do pojazdów KWP w Bydgoszczy

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 85-090 Bydgoszcz, ul. Powstańców Wielkopolskich 7
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 5255320 , fax. 52 5255319
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Powstańców Wielkopolskich 7 7
  85-090 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 5255320, fax. 52 5255319
  REGON: 09136215200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa opon zimowych do pojazdów KWP w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 604 sztuk fabrycznie nowych opon zimowych do pojazdów służbowych KWP w Bydgoszczy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 343511003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach