Przetargi.pl
Wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu zamkniętego kompleksu wojskowego Sochaczew

Stołeczny Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 00-909 Warszawa, Al. Jerozolimskie
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48261846770 , fax. +48261846704
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stołeczny Zarząd Infrastruktury
  Al. Jerozolimskie 97
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48261846770, fax. +48261846704
  REGON: 01305805000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://szi.wp.mil.pl/pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu zamkniętego kompleksu wojskowego Sochaczew
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej zagospodarowania wojskowego terenu zamkniętego kompleksu wojskowego Sochaczew. Opracowanie obejmuje teren kompleksu wojskowego stanowiącego teren zamknięty resortu obrony narodowej na podstawie obowiązującej decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej, (lokalizacja: woj. mazowieckie, powiat sochaczewski, m. Kaźmierów). W Koncepcji należy uwzględnić tereny sąsiadujące z kompleksem (wskazane do pozyskania, ustalenia prawa służebności, objęcia strefą ochronną itp.) w zakresie niezbędnym dla uzyskania przez Zamawiającego spójnego i kompletnego opracowania. Ogólna powierzchnia terenu wynosi ok. 645 ha, w stanie istniejącym nieruchomość K-6017 zabudowana jest 158 budynkami o łącznej powierzchni ok. 29 000 m2. Planowany zakres zmian zagospodarowania kompleksu ujęto w Załączniku nr 11 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 12 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert. Wniesione wadium musi zabezpieczać cały okres związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na potwierdzenie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda aby Wykonawca posiadał: a) Kancelarię tajną lub inną niż kancelaria tajna komórkę organizacyjną odpowiedzialną za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów niejawnych uprawnionym osobom Wykonawcy, zorganizowaną i zabezpieczoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 683) lub Zarządzenie 58/MON z dnia 11.12.2017 r. (Dz. Urz. MON 2017 poz. 226) - (dotyczy wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie tj. Wykonawcy, lidera/partnera konsorcjum, partnerów spółki cywilnej, innego podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca, podwykonawca)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ), 2) Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (Załączniku nr 2 do SIWZ); 3) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (Załączniku nr 3 do SIWZ); 4) Formularz cenowy (Załącznik nr 9 do SIWZ), 5) Oświadczenie o ochronie informacji niejawnych (Załącznik nr 4 do SIWZ) 6) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Załącznik nr 13 do SIWZ) 7) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, w przypadku powołania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów (Załącznik nr 8 do SIWZ), 8) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 9) Ponadto zaleca się załączenie do oferty - kserokopii potwierdzenia wpłaty wadium. (Do oferty nie należy załączać oryginału gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej itp. – oryginał gwarancji ubezpieczeniowej należy złożyć w kancelarii SZI - p.118); Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 7 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach