Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych w zakresie przebudowy fragmentu drogi powiatowej nr 4718W wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 719 oraz chodnikiem w Puszczy Mariańskiej.

Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego ogłasza przetarg

 • Adres: 02-010 Warszawa, Nowowiejska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 874 328 , fax. 261 874 329
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
  Nowowiejska 28 A
  02-010 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261 874 328, fax. 261 874 329
  REGON: 14268162000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ziotp.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych w zakresie przebudowy fragmentu drogi powiatowej nr 4718W wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 719 oraz chodnikiem w Puszczy Mariańskiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, uzyskanie oraz uzgodnienie wszelkiej niezbędnej dokumentacji oraz wykonanie wszelkich prac i robót budowlanych koniecznych dla przekazania do użytkowania w stanie wolnym od wad części drogi powiatowej nr 4718W, obejmującej ulicę Senatorówki, o długości około 0,6 km, wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 719 oraz chodnikiem zlokalizowanej w m. Puszcza Mariańska, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie. 2. Szczegółowy zakres prac i obowiązków objętych niniejszym zamówieniem został opisany w Ogólnych Warunkach Umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i dokumentach referencyjnych, wskazanych w Załączniku nr 3 do Ogólnych Warunków Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 26 000,00 zł, które należy wnieść przed terminem składania ofert zgodnie z wymogami określonymi w Rozdziale IX SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór niniejszego oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu, są zobowiązani złożyć następujące dokumenty: 1) dokumenty, o których mowa w sekcji III.4) ust. 1 pkt 1-4 – osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 2) dokumenty, o których mowa w sekcji III.5.1) ust. 1 pkt 1-3 – odpowiednio tak, aby wspólnie spełniać warunki udziału w postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach