Przetargi.pl
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo–wykonawczej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Z. Vogla.

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ogłasza przetarg

 • Adres: 02-797 Warszawa, Franciszka Klimczaka 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
  Franciszka Klimczaka 2
  02-797 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 015259640
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo–wykonawczej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Z. Vogla.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-wykonawczej budowy ciągu pieszo-rowerowego na ul. Vogla na odcinku od ul. Przyczółkowej do ul. Europejskiej. Inwestycja realizowana będzie w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. PODSTAWA WYKONANIA ZAMÓWIENIA:• zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu „Budowy skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wraz z włączeniem ul. Z. Vogla i ul. A. Branickiego”, • ogólne założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego rejonu.ZAKRES OPRACOWANIA:I część Dokumentacji obejmująca:1. Koncepcję drogową wraz z wielobranżową analizą układu komunikacyjnego - dla odcinka drogi ok 380 mII część Dokumentacji obejmująca: 1. Mapę w skali co najmniej 1:5000 przedstawiająca proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu.2. Analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,3. Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze,4. Projekt budowlany zagospodarowania terenu z naniesionymi granicami nieruchomości,5. Projekt budowlany drogowy,6. Projekt budowlany odwodnienia ,7. Projekt budowlany przebudowy sieci uzbrojenia terenu (według potrzeby),8. Informacja BIOZ,9. Mapy z projektem podziału nieruchomości,10. Badania geotechniczne,11. Projekty wykonawcze: drogowy, odwodnienia, przebudowy sieci uzbrojenia terenu, 12. Projekt stałej organizacji ruchu,13. Kosztorys inwestorski,14. Przedmiar robót do celów przetargowych zgodny z STWiOR,15. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.Wykonawca zobowiązany jest wykonać następującą dokumentację: a) mapę w skali co najmniej 1:5000 przedstawiająca proponowany przebieg drogi z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu - 2 egz. b) analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi - 2 egz. c) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze – 2 egz. d) koncepcję drogową wraz z analizą układu komunikacyjnego – 2 egz.• projekty budowlane w 5 egz. (dodatkowo 3 egz. z kopiami ww. projektów z pieczęciami Urzędu),• projekty wykonawcze w 5 egz. • kosztorys inwestorski w 2 egz. • przedmiar robót do celów przetargowych zgodny z STWiOR w 2 egz.• specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w 5 egz.• projekt organizacji ruchu w 5 egz.• mapy z projektem podziału nieruchomości - 6 egz.Powyższe opracowania należy załączyć również zapisane na płycie CD/pendrive.Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie należy wykonać na bazie programów do kosztorysowania NORMA lub kompatybilnymi z nimi. Opracowania tekstowe do dokumentacji projektowej należy sporządzić w programie z pakietu MS OFFICE, rysunki w programie AutoCAD lub kompatybilnym.Wnioski o wydanie opinii, o których mowa w art. 11 b.1, art. 11 d. 1 pkt 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, oraz o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ww. ustawy składa Prezydent m. st. Warszawy reprezentowany przez Burmistrza Dzielnicy Wilanów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach