Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 260924W w miejscowości Uścianek-Dębianka

GMINA SZULBORZE WIELKIE ogłasza przetarg

 • Adres: 07-324 Szulborze Wielkie, ul. Romantyczna 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA SZULBORZE WIELKIE
  ul. Romantyczna 2
  07-324 Szulborze Wielkie, woj. mazowieckie
  REGON: 450670114
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 260924W w miejscowości Uścianek-Dębianka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przewidywany zakres robót:  opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową w/w odcinków drogi, sporządzenie projektów podziału działek, których części będą niezbędne do przejęcia pod pas drogowy, przebudowa sieci wodociągowej – w zakresie regulacji zasuw i przesunięcia hydrantów, ewentualna przebudowa sieci telekomunikacyjnej  zabezpieczenie kabli teletechnicznych rurami osłonowymi – pod drogą i zjazdami na posesje, zabezpieczenie wodociągów rurami osłonowymi – pod drogą zjazdami na posesje, budowa kanalizacji deszczowej poprzez:  budowę rowu odkrytych przydrożnych  przebudowę przepustów pod koroną drogi  budowę i przebudowę przepustów pod zjazdami  budowę rowu odkrytego odwadniającego pas drogowy do rowu melioracyjnego  przebudowa linii energetycznej napowietrznej z oświetleniem w km 0+280 – 0+380  korytowanie pod jezdnię i zjazdy na posesje,  wykonanie konstrukcji jezdni,  wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej, regulacja wysokościowa urządzeń – zasuw wodociągowych itp.,  wykonanie zjazdów na posesje i pola o nawierzchni z betonu asfaltowego,  przebudowa skrzyżowania z drogą gminną o nawierzchni bitumicznej, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego C50/30,  opracowanie materiałów do wystąpienia w imieniu Wójta Gminy Szulborze Wielkie do Ministra właściwego do spraw Informatyzacji o zwolnienie z obowiązku projektowania i budowy kanału technologicznego, w przypadku braku zgody na odstąpienie, zaprojektowanie kanału technologicznego, wykonanie kanału technologicznego zostanie zlecone odrębnym postępowaniem, oznakowanie drogi zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu,  wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wycinka drzew,  karczowanie krzewów. Zamawiający wraz z PFU udostępnia dokumenty w wersji elektronicznej (jako dokumenty niewiążące):  koncepcję zagospodarowania terenu w skali 1:500, 2. Materiały dołączone w SWZ nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty zawarty jest w załączniku nr 7 do SWZ: Program Funkcjonalno – Użytkowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach