Przetargi.pl
Wykonanie kompleksowego, wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego budowy hali sportowej wg. projektu gotowego w miejscowości Sumin gm. Starogard Gdański

Gmina Starogard Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 83-200 Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (058) 562 50 67 , fax. (058) 562 46 41
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Starogard Gdański
  ul. Sikorskiego 9 9
  83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie
  tel. (058) 562 50 67, fax. (058) 562 46 41
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starogardgd.ug.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie kompleksowego, wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego budowy hali sportowej wg. projektu gotowego w miejscowości Sumin gm. Starogard Gdański
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Wykonanie kompleksowego, wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego budowy hali sportowej wg. projektu gotowego w miejscowości Sumin gm. Starogard Gdański . 2. Określenie wielkości i zakresu zamówienia: w zakres realizacji przedmiotu wchodzi; - część projektowa (opisowa i rysunkowa) dla wszystkich niezbędnych branż. - część kosztowa, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. - Przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenia na budowę 3. Dokumentacja składać powinna się z następujących opracowań obejmujących; 3.1. Budowę łącznika pomiędzy istniejącym budynkiem szkoły dawnego dworu a projektowaną halą wg gotowego projektu (dostarczanego przez zamawiającego) z projektem zagospodarowania terenu, łącznik częściowo prowadzony na estakadzie. 3.2. Adaptację gotowego projektu budynku hali widowiskowo-sportowej do lokalnych warunków. 3.3 Aktualizację projektu odbudowy werandy przy istniejącym budynku. 3.4. Dokumentację technologiczną, ( przebudowy i rozbudowy istniejącej kotłowni olejowej na potrzeby ogrzewania projektowanej hali i istniejącej szkoły wraz z ekspertyzą stanu istniejącego komina i ewentualną jego przebudowę). 3.5. Projekty części poszczególnych instalacji w obiektach nowoprojektowanych oraz adaptację projektów z podziałem na następujące branże; a) architektoniczną: z kolorystyką wnętrz i elewacji b) konstrukcyjną, c) instalacji wentylacji , d) instalacji wewnętrznej wod. - kan. i c.o.,(zasilania budynku w media) wraz z charakterystyką energetyczną projektowanego budynku-łącznika . e) instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej oświetlenia terenu, f) instalacji monitoringu terenu i pomieszczeń oraz teleinformatyczną, g) budowy przyłącza wody. z uwzględnieniem potrzeb p-poż. h) instalacji zewnętrznej podziemnej kanalizacji sanitarnej. i) kanalizację deszczową terenu i odprowadzenia wód z dachów budynku projektowanego i istniejącego z odprowadzeniem do rzeki Smeli, wraz z operatem wodno prawnym, j) instalacji ochrony p-poż., k) instalacji systemu sygnalizacji włamań i napadu, l) instalacje nagłośnienia sali, i wykonania zabezpieczenia właściwej akustyki pomieszczenia sali gimnastycznej, m) instalacji telefonicznej, i instalacji dzwonkowej z połączeniem z istniejącym systemem. n) projektu branży drogowej; dotyczący budowy drogi pożarowej, parkingów i placów manewrowych, dróg komunikacji pieszej do budynków i boisk, oraz ścieżek spacerowych po terenie parku wraz z projektem przebudowy ogrodzenia w niezbędnym zakresie, o) projektu zagospodarowania terenu z elementami projektowanej zieleni uzupełniającej z małą architekturą; ławki, trybuny na około 100 osób przy istniejących boiskach , usytuowania koszy na śmieci, placu zabaw, urządzeń rekreacji publicznej. tzw. ścieżki zdrowia wyposażonej w; drabinkę poziomą, poręcze gimnastyczne, drążek (3 wysokości), zestaw do przeskoków, belka do przeskoków, równoważnia skośna i prosta, ścianka wspinaczkowa skośna z zejściem po szerokiej belce, pachołki slalom, kozły - 3 w odstępach ok. 1,5m, belka do ćwiczeń mięśni brzucha i grzbietu, rama do wspinaczki (pachołki różnej wysokości). p) Projektu przebudowy istniejącego boiska gruntowego na wielofunkcyjne boisko o sztucznej nawierzchni i wymiarach boiska do piłki ręcznej wraz z niezbędną infrastrukturą sportową ( bramki , piłko-chwyty, miejsca dla widowni urządzenia dla boisk w kosza i siatkówkę) q) Projektu budowy kortu do tenisa ziemnego. r) Projektu przebudowy istniejącej skoczni w dal. s) Projektu bieżni do biegu na min. około 120 m. t) oświetlenia ulicznego, parkingu i miejsc postojowych oraz terenu komunikacji wewnętrznej, u) kosztorysów inwestorskich wykonanych w 3 egzemplarzach, v) przedmiarów wykonanych w 3 egzemplarzach w) zbiorczych zestawień kosztów dla całości i z podziałem dla poszczególnych etapów. w) badań geotechnicznych w zakresie niezbędnym z) inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do projektowania, y) aktualizacji planu ewakuacji z projektem oznaczenia dróg ewakuacji. Zamawiający informuje, iż posiada aktualną mapę do celów projektowych. Decyzje o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji oraz zakupiony gotowy projekt hali sportowej o wym. 18x 40 m oraz projekt odbudowy werandy przy budynku szkoły mieszczącej sie dawnym dworze. - Materiały dokumentacyjne - (załączniki do SIWZ na potrzeby zorganizowania przetargu, na wykonanie robót) w odrębnym pakiecie obejmujące : - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż i z podziałem na co najmniej dwa etapy realizacji przedsięwzięcia - 3 egzem. + 2 egzem. w wersji elektronicznej na płytkach CD. wraz z kompletem przedmiarów na dany etap. 3.6. Sposób wykonania dokumentacji projektowej: a. Części opisowe - dokument papierowy i pliki. doc formatu Microsoft Word 97;oraz PDF (w plikach o max objętości do 15 MB). b. Rysunki - dokument papierowy i pliki DWG formatu Auto-Cad; oraz w formacie PDF ( w plikach o max objętości do 15 MB). c. Zbiorcze Zestawienie Kosztów z podziałem na etapy realizacji - dokument papierowy i pliki xls formatu Microsoft Excel; d. Dokumenty papierowe powinny być dostarczone w 7 egzemplarzach. Pliki powinny być dostarczone na płytkach CD- w dwóch egzemplarzach, w wersji nieskompresowanej. e. Cześć kosztorysowa dokument papierowy oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF 3.7. Projekt musi przewidywać zastosowanie rozwiązań technicznych i materiałów zgodnych z wymogami w obiektach stanowiących przedmiot zamówienia dla średniego standardu wykończenia i wyposażenia obiektu. 3.3.8. Opracowania należy przygotować w formie dwóch zastawów dokumentacji, które umożliwią realizację zadania co najmniej dwu etapowo i każdy z etapów może być zrealizowany oddzielnie; i będzie mógł funkcjonować samoistnie bez drugiego. Dokumentację należy opracować odrębnie dla poszczególnych obiektów : I. Etap: Obejmować będzie budowę hali sportowej z wyposażeniem i łącznika oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej tj. budowy przyłączy wod-kan. i c.o. kanalizacji deszczowej, dróg komunikacji wewnętrznej i parkingów oraz przebudowę ogrodzenia. Ponadto I etap obejmuje wykonanie niezbędnej rozbudowy i przebudowy stosownych instalacji w istniejącym obiekcie w zakresie niezbędnym do funkcjonowania hali sportowej, oraz odbudowę werandy. Ponadto urządzenie zieleni w obrębie prowadzonych robót I etapu realizacji. W zakresie umożliwiającym oddanie do użytkowania wykonanego etapu zadania. II. Etap: Obejmowałby budowę, budowę boisk i zaplecza sportowo rekreacyjnego, pozostałych ciągów komunikacji wewnętrznej po terenie i pozostałą infrastrukturę towarzyszącą z urządzeniem zieleni. 3.9. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: Opracowanie koncepcji architektonicznej łącznika i zagospodarowania terenu w co najmniej 2 wariantach i uzyskanie akceptacji przez Zamawiającego dla wybranej do realizacji wersji oraz jej akceptacji przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. a) wystąpienie w imieniu Zamawiającego, stosownie do potrzeb do właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnienie dostaw energii, wody, odbioru ścieków oraz uzyskanie ewentualnych zmian warunków przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg i cieków wodnych, b) uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień projektu, na swój koszt i we własnym zakresie. c) Wykonawca przygotuje wniosek o wydanie pozwolenia wodno prawnego, wylączenia z użytkowania rolnego i o wydanie pozwolenia na budowę, przygotuje zestaw dokumentacji niezbędny do uzyskania pozwolenie na budowę. W przypadku wystąpienia nieścisłości i błędów w projekcie, Wykonawca zobowiązany będzie do ich wyjaśnienia i poprawienia na swój koszt i we własnym zakresie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.starogardgd.ug.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach