Przetargi.pl
Usługi z zakresu leśnictwa w Nadleśnictwie Łupawa VII - XII 2011

Nadleśnictwo Łupawa ogłasza przetarg

 • Adres: 76-242 Łupawa, Łupawa 49
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8463546 , fax. 059 849 21 68
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Łupawa
  Łupawa 49 49
  76-242 Łupawa, woj. pomorskie
  tel. 059 8463546, fax. 059 849 21 68
  REGON: 77052832500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecinek.lasy.gov.pl/lupawa/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi z zakresu leśnictwa w Nadleśnictwie Łupawa VII - XII 2011
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi z zakresu leśnictwa w Nadleśnictwie Łupawa III - XII 2011 Zamówienie podzielone jest na 6 części: Nr 1 - Usługi z zakresu leśnictwa w leśnictwach Karwno, Flisów, Nr 2 - Usługi z zakresu leśnictwa w leśnictwach Łupawa, Podole Małe, Nr 3 - Usługi z zakresu leśnictwa w leśnictwach Święchowo, Gogolewo, Nr 4 - Usługi z zakresu leśnictwa w leśnictwach Czarna Dąbrówka, Nożyno, Nr 5 - Usługi z zakresu leśnictwa w leśnictwie Kotowo, Nr 6 - Mechaniczne przygotowanie gleby. Szacunkowa wartość zamówienia wraz z zamówieniami uzupełniającymi wynosi 34 662,15 euro.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 772000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_lupawa/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach