Przetargi.pl
Wykonanie izolacji wewnętrznej zbiorników przelewowych w podbaseniu Krytej Pływalni Wałbrzyskiego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o.o., przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu.

Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 58-304 Wałbrzych, ul. Ratuszowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 848 84 94 , fax. 74 848 84 94
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o.
  ul. Ratuszowa 6
  58-304 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 74 848 84 94, fax. 74 848 84 94
  REGON: 20698864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.aqua-zdroj.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie izolacji wewnętrznej zbiorników przelewowych w podbaseniu Krytej Pływalni Wałbrzyskiego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o.o., przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych warstw izolacyjnych przeciwwodnych wewnętrznych powierzchni zbiorników przelewowych oraz zbiornika popłuczyn w podbaseniu Krytej Pływalni w Wałbrzyskim Centrum Sportowo – Rekreacyjnym AQUA – ZDRÓJ Sp. z o.o., przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu. Na terenie Krytej Pływalni w podbaseniu znajduje się 5 zbiorników przelewowych i zbiornik popłuczyn ( zał. nr 11c do SIWZ) 1) Zbiornik przelewowy basenu sportowego - Powierzchnia do zabezpieczenia: 90,0 m2, 2) Zbiornik przelewowy basenu rekreacyjnego - Powierzchnia do zabezpieczenia: 75,0 m2, 3) Zbiornik przelewowy zjeżdżalni - Powierzchnia do zabezpieczenia: 140,0 m2, 4) Zbiornik przelewowy brodzika - Powierzchnia do zabezpieczenia: 40,0 m2, 5) Zbiornik przelewowy wanien Whirlpool - Powierzchnia do zabezpieczenia: 35,0 m2, 6) Zbiornik popłuczyn - Powierzchnia do zabezpieczenia: 70,0 m2. Prace remontowe obejmują: Demontaż istniejącej izolacji metodą czyszczenia strumieniowo – ściernego ( piaskowanie), Osuszanie żelbetowych ścian zbiorników do wymaganego stopnia wilgotności, Impregnacja wewnętrznej powierzchni zbiorników przelewowych oraz zbiornika popłuczyn środkami poliuretanowymi, Nałożenie na wewnętrzne powierzchnie zbiorników przelewowych oraz zbiornika popłuczyn powłoki izolacyjnej polimocznikowej metodą natryskową. Określone w Opisie przedmiotu zamówienia rodzaje materiałów podano przykładowo dla wyznaczenia standardu technicznego. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający dopuszcza jedynie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych , co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Dokumenty te będą podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji równoważników lub odrzuceniu oferty z powodu ich nierównoważności. Opis przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 11 do niniejszej SIWZ: a) STWIORB, b) Obmiar robót, c) Rys. nr B-01-A-A – Zbiorniki przelewowe. Wszystkie materiały sosowane do wykonania robót muszą spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budwlane, Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych, Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w/ ustawy lub rozporządzenia wydane na ich podstawie. Materiały użyte do wykonania robót muszą mieć atest higieniczny dla materiałów do kontaktu wodą do spożycia przez ludzi. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z warunkami, w jakich będą realizowane roboty i dokonał wizji lokalnej miejsca, w celu uzyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu Dokumentację Powykonawczą i odbiorową, zawierająca aprobaty techniczne IBDIM, certyfikaty i atesty wyrobów użytych do wykonania robót. Termin wykonania robót: 18.05.2019 – 30.05.2019 r. W celu zachowania nieprzekraczalnego terminu realizacji robót, na wniosek Wykonawcy Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia robót w dni ustawowo wolne od pracy oraz w godzinach popołudniowych i nocnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 3000,00 zł. ( słownie: trzy tysiące złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 8.3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Spółka z o.o., 72 1020 5095 0000 5502 0104 9899 PKO BP SA O/Wałbrzych z adnotacją „Wpłata wadium: ( nazwa wykonawcy) – nr sprawy: 20/2019, Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt 8.3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) Wykonawca składa wraz z ofertą. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont pomieszczeń Krytej Pływalni w Wałbrzyskim Centrum Sportowo – Rekreacyjnym AQUA – ZDRÓJ Sp. z o.o., przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu w zakresie: Wymiana płytek na ścianach i podłogach w pomieszczeniach sanitarnych Krytej Pływalni. Oznaczenie sprawy: 20/2019. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 8.3. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli posiada kompetencje i uprawnienia wymagane przepisami prawa. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia i dokumenty dotyczące tych podmiotów. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów do oferty dołącza Zobowiązanie o udostępnieniu zasobów 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia i dokumenty składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 6. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 7. Umowa regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana. 8. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku. Wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a Pzp stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach