Przetargi.pl
Wykonanie izolacji termicznej stropu w budynku pałacu w Roźwienicy

Gmina Roźwienica ogłasza przetarg

 • Adres: 37-565 Roźwienica, Roźwienica
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 622-58-87 , fax. 166 225 822
 • Data zamieszczenia: 2021-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Roźwienica
  Roźwienica 1
  37-565 Roźwienica, woj. podkarpackie
  tel. 016 622-58-87, fax. 166 225 822
  REGON: 54937000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rozwienica.itl.pl/bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie izolacji termicznej stropu w budynku pałacu w Roźwienicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane remontowe polegające na wykonaniu izolacji termicznej stropu i ściany w budynku Pałacu w Rozwienicy, Wykonanie otworu drzwiowego wraz z montażem drzwi drewnianych sosnowych w okleinie dębowej, wykonanie podłogi na legarach z poszyciem z płyty OSB gr. 3 cm, demontaż, dostawę i montaż nowego świetlika nad klatka schodowa. Izolację należy wykonać z wełny mineralnej samorozprężnej o łącznej grubości 30 cm. Współczynnik przewodzenia ciepła nie mniejszy niż 0,035 W/mK . W celu ograniczenia mostków cieplnych izolację należy wykonać jako dwuwarstwową (układ wzdłuż i w poprzek). Powierzchnia izolacji 196,51 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach