Przetargi.pl
Remont budynku Pałacu w Roźwienicy - remont tarasów i schodów zewnętrznych

Gmina Roźwienica ogłasza przetarg

 • Adres: 37-565 Roźwienica, Roźwienica
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 622-58-87 , fax. 166 225 822
 • Data zamieszczenia: 2021-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Roźwienica
  Roźwienica 1
  37-565 Roźwienica, woj. podkarpackie
  tel. 016 622-58-87, fax. 166 225 822
  REGON: 54937000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rozwienica.itl.pl/bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku Pałacu w Roźwienicy - remont tarasów i schodów zewnętrznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót remontowych tarasów wraz z balustradami i schodami zewnętrznymi w budynku Pałacu w Roźwienicy wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-40. Balustrady tarasu wykonane z elementów żeliwnych odzyskanych i odtworzonych. Wzór elementu wypełnienia balustrady stanowią elementy żeliwne istniejące, które należy odczyścić i zamontować do balustrady. Posadzka tarasu wykonana z płyt granitowych - granit czerwony płomieniowany gr. 3 cm na kleju do granitu. Okładziny schodów z płyt granitowych - granit czerwony płomieniowany gr. 3 cm na kleju do granitu, podstopnice z płyt granitowych - granit czerwony płomieniowany gr. 2 cm na kleju do granitu. Podjazd dla osób z dysfunkcja ruchową wykonany z betonu i obłożony płytami granitowymi - granit czerwony płomieniowany gr. 3 cm na kleju do granitu. Poręcze ze stali nierdzewnej fi 50 mm. Balustrada ze stali nierdzewnej fi 50 wypełniona prętami ze stali nierdzewnej fi 20. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach