Przetargi.pl
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian piwnic metodą iniekcji niskociśnieniowej w budynku położonym przy ul. Żółkiewskiego 15 oficyna lewa oficyna w Szczecinie

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 70-302 Szczecin, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 430 91 00 , fax. 91 430 91 45
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
  ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1
  70-302 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 430 91 00, fax. 91 430 91 45
  REGON: 81101566600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.stbs.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian piwnic metodą iniekcji niskociśnieniowej w budynku położonym przy ul. Żółkiewskiego 15 oficyna lewa oficyna w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian piwnic metodą iniekcji niskociśnieniowej w budynku przy alei Piastów 65 oficyna w Szczecinie, stanowiącym własność Zamawiającego. 2. Przedmiot zamówienia wg CPV: CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne Szczegółowe wymagania i zakres rzeczowy robót ujęty został w załączonych do niniejszej SIWZ: 1. Przedmiar robót – załącznik nr 1, 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Wadium winno zostać wniesione w terminie wyznaczonym do składania ofert. Ustala się termin wniesienia wadium lub wpłynięcia na konto Szczecińskiego TBS Sp. z o.o.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach