Przetargi.pl
Rozbiórka budynku gospodarczego wraz z jego odbudową z przeznaczeniem na cele magazynowe, na terenie działki nr ewid. 535/2, położonej w Zalesiu, obręb Zalesie, gm. Police.

Nadleśnictwo Trzebież ogłasza przetarg

 • Adres: 72-004 Tanowo, Zalesie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 3126983, 3126999 , fax. 913 126 983
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Trzebież
  Zalesie 1
  72-004 Tanowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 3126983, 3126999, fax. 913 126 983
  REGON: 81053900200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.trzebiez.szczecin.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zarządzający mieniem Skarbu Państwa, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbiórka budynku gospodarczego wraz z jego odbudową z przeznaczeniem na cele magazynowe, na terenie działki nr ewid. 535/2, położonej w Zalesiu, obręb Zalesie, gm. Police.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis zamówienia określa pozwolenie na budowę(decyzja nr 192/2019 z dnia 8 marca 2019 r.), dokumentacja projektowa, przedmiary robót i Specyfikacje Techniczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 18.478.83 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem 83/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2019-04-25 do godz. 10:00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ S.A. oddział w Szczecinie 02 2030 0045 1110 0000 0054 9380; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów - ZOBOWIĄZANIE PODMIOTÓW, NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI KTÓRYCH WYKONAWCA POLEGA, DO ODDANIA MU DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 2. Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 3.1 Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument - JEŻELI WYKONAWCA MA SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ SKŁADA INFORMACJĘ Z ODPOWIEDNIEGO REJESTRU ALBO, W PRZYPADKU BRAKU TAKIEGO REJESTRU, INNY RÓWNOWAŻNY DOKUMENT WYDANY PRZEZ WŁAŚCIWY ORGAN SĄDOWY LUB ADMINISTRACYJNY KRAJU, W KTÓRYM WYKONAWCA MA SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA MA OSOBA, KTÓREJ DOTYCZY INFORMACJA ALBO DOKUMENT, W ZAKRESIE OKREŚLONYM W ART. 24 UST. 1 PKT 13, 14 I 21 USTAWY PZP, WYSTAWIONY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 6 MIESIĘCY PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT ALBO WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 3.2. Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp - WYKONAWCA MAJĄCY SIEDZIBĘ NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, W ODNIESIENIU DO OSOBY MAJĄCEJ MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, KTÓREJ DOTYCZY DOKUMENT "INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO" SKŁADA DOKUMENT "INFORMACJA Z ODPOWIEDNIEGO REJESTRU LUB INNY RÓWNOWAŻNY DOKUMENT", W ZAKRESIE OKREŚLONYM W ART. 24 UST. 1 PKT 14 I 21 USTAWY PZP. JEŻELI W KRAJU, W KTÓRYM MIEJSCE ZAMIESZKANIA MA OSOBA, KTÓREJ DOKUMENT MIAŁ DOTYCZYĆ, NIE WYDAJE SIĘ TAKICH DOKUMENTÓW, ZASTĘPUJE SIĘ GO DOKUMENTEM ZAWIERAJĄCYM OŚWIADCZENIE TEJ OSOBY ZŁOŻONYM PRZED NOTARIUSZEM LUB PRZED ORGANEM SĄDOWYM, ADMINISTRACYJNYM ALBO ORGANEM SAMORZĄDU ZAWODOWEGO LUB GOSPODARCZEGO WŁAŚCIWYM ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE ZAMIESZKANIA TEJ OSOBY, WYSTAWIONYM NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 6 MIESIĘCY PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT ALBO WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 3.3. Dokument potwierdzający niezaleganie przez wykonawcę z opłacaniem podatków - JEŻELI WYKONAWCA MA SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ SKŁADA DOKUMENT LUB DOKUMENTY WYSTAWIONE W KRAJU, W KTÓRYM WYKONAWCA MA SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA, POTWIERDZAJĄCE, ŻE NIE ZALEGA Z OPŁACANIEM PODATKÓW, OPŁAT, SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE LUB ZDROWOTNE ALBO ŻE ZAWARŁ POROZUMIENIE Z WŁAŚCIWYM ORGANEM W SPRAWIE SPŁAT TYCH NALEŻNOŚCI WRAZ Z EWENTUALNYMI ODSETKAMI LUB GRZYWNAMI, W SZCZEGÓLNOŚCI UZYSKAŁ PRZEWIDZIANE PRAWEM ZWOLNIENIE, ODROCZENIE LUB ROZŁOŻENIE NA RATY ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI LUB WSTRZYMANIE W CAŁOŚCI WYKONANIA DECYZJI WŁAŚCIWEGO ORGANU, WYSTAWIONE NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 3 MIESIĄCE PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT ALBO WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 3.4. Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy - JEŻELI WYKONAWCA MA SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ SKŁADA DOKUMENT LUB DOKUMENTY WYSTAWIONE W KRAJU, W KTÓRYM WYKONAWCA MA SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA, POTWIERDZAJĄCE, ŻE NIE OTWARTO JEGO LIKWIDACJI ANI NIE OGŁOSZONO UPADŁOŚCI, WYSTAWIONE NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 6 MIESIĘCY PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT ALBO WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach