Przetargi.pl
Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej przed i po realizacji inwestycji pn. „Woda w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Puszcza Notecka na terenie Nadleśnictwa Krucz – zwiększenie retencji – przywracanie funkcji obszarom mokradłowym

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krucz ogłasza przetarg

 • Adres: 64720 Lubasz, Krucz
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 672 551 825 , fax. 672 551 878
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krucz
  Krucz 28
  64720 Lubasz, woj. wielkopolskie
  tel. 672 551 825, fax. 672 551 878
  REGON: 57006441200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej przed i po realizacji inwestycji pn. „Woda w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Puszcza Notecka na terenie Nadleśnictwa Krucz – zwiększenie retencji – przywracanie funkcji obszarom mokradłowym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej przed i po realizacji inwestycji polegającej na budowie urządzeń tzw. małej retencji w leśnictwie Garncarskibród. Inwestycja małej retencji dotyczy oddziału leśnego 618l, działki ewidencyjnej 7161, położonej w obrębie ewidencyjnym Boruszyn.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90700000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach