Przetargi.pl
„Przebudowa drogi ul. Krucza, Lisia, Żurawia, Wilcza, Sarnia w Jarocinie”

Gmina Jarocin ogłasza przetarg

 • Adres: 63200 Jarocin, Al. Niepodległości
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 499 500 , fax. 627 472 225
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jarocin
  Al. Niepodległości 10
  63200 Jarocin, woj. wielkopolskie
  tel. 627 499 500, fax. 627 472 225
  REGON: 25085470200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jarocin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi ul. Krucza, Lisia, Żurawia, Wilcza, Sarnia w Jarocinie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  5.1. Zamówienie dotyczy przebudowy ulicy Sarniej, Kruczej, Lisiej, Żurawiej, Wilczej w Jarocinie z kostki brukowej betonowej o łącznej długości 1.020,10 mb. Przekrój normalny: Konstrukcja nawierzchni jezdni z dróg gminnych: - warstwa grubości 20 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5,0 MPa, - podbudowa dolna grubości 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 31,50/63,00 mm, - podbudowa górna grubości 8 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,50 mm, - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 4 cm, - kostka brukowa betonowa grubości 8 cm z koloru szarego. Konstrukcja zjazdów na posesje: - warstwa odsączająca grubości 10 cm z piasku średniego, - podbudowa dolna grubości 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 31,50/63,00 mm, - podbudowa górna grubości 8 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,50 mm, - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5 cm, - kostka brukowa betonowa grubości 8 cm kolor czerwony. Konstrukcja chodnika: - podsypka cementowo – piaskowa grubości 5 cm w stosunku 1:4, - kostka brukowa betonowa grubości 6 cm kolor szary, Konstrukcja chodnika (dojść do posesji): - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5 cm, - kostka brukowa betonowa grubości 6 cm kolor szary. Konstrukcję nawierzchni jezdni dróg gminnych po obu stronach obramowano krawężnikiem betonowym 15x22 cm najazdowym. Obramowanie chodnika od strony krawędzi jezdni ul. Lisiej to krawężnik betonowy 15x30 cm natomiast od strony posesji obramowanie to obrzeże betonowe 8x30 cm. Obramowanie zjazdów to obrzeże betonowe 8x30 cm, od strony krawędzi jezdni to krawężnik betonowy, najazdowy 15x22 cm natomiast od strony posesji obramowanie to krawężnik betonowy 12x25 cm. Krawężniki i obrzeża należy ułożyć na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Odwodnienie: Wody opadowe z powierzchni jezdni odprowadzane będą grawitacyjnie poprzez nadane spadki podłużne i poprzeczne do projektowanych ścieków (lokalizacja według planów sytuacyjnych) z których odbierane będą przez projektowane kratki ściekowe z rur betonowych Ø500, która za pomocą przykanalików z rur PVC Ø160 włączono do kanalizacji deszczowej. Zamówienie dotyczy również opracowania dokumentacji projektowej przebudowy sieci elektroenergetycznej Energa – Operator SA oraz wykonania przebudowy sieci zgodnie z wydanymi warunkami. 5.2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233140-2 Roboty drogowe. 45232452-5 Roboty odwadniające. 5.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi Tom III – V SIWZ. 5.4. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zawiera Tom II SIWZ Projekt umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 16.1 Wysokość wadium (przepisy art. 45. PZP). Zamawiający ustalił wysokość wadium w kwocie 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych, 00/100). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 16.2. Forma wadium. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 16.3. Miejsce i sposób wniesienia wadium: 16.3.1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy na nr konta: 91 1090 1131 0000 0000 1300 1942 z dopiskiem „Przebudowa drogi ul. Krucza, Lisia, Żurawia, Wilcza, Sarnia w Jarocinie”. Zamawiający, wymaga by wadium wnoszone w innych formach niż w pieniądzu, a dopuszczonych do wniesienia zgodnie z ustawą Pzp, było złożone w oryginale wraz z ofertą - przed upływem terminu składania ofert. Złożenie oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innych formach niż pieniądz, o którym mowa w niniejszym punkcie jest wymagane jako warunek konieczny. 16.3.2. Zaleca się, by do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, tzn. potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego lub potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, kopię dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego. Załączenie w/w kopii do oferty, o których mowa w niniejszym punkcie jest pożądane, lecz nie jest to warunek konieczny. 16.4. Termin wniesienia wadium Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 16.5. Zwrot wadium 16.5.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 16.5.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16.5.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 16.5.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium w przypadku, o którym mowa w pkt. 16.5.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 16.5.5. W pozostałych sprawach dotyczących zwrotu wadium, nieuregulowanych w niniejszym dziale SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp. 16.6. Utrata wadium 16.6.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16.6.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony i podpisany formularz „Oferta” wraz z załącznikami: 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.2 IDW; 2) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 10.2. IDW, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 3) Kosztorys ofertowy ( ul. Krucza, Lisia, Żurawia, Wilcza, Sarnia). 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty; o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 6) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach