Przetargi.pl
Wykonanie instalacji systemu automatycznego wykrywania sygnalizacji pożaru, systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej CCTV na terenie Oddziału Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach na potrzeby Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – etap III instalacje systemu sygnalizacji pożaru SSP w obiektach nr 12/13/14/15/16/17/18/19, instalacje systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN we wszystkich obiektach przewidzianych w dokumentacji technicznej i przedmiarach robót oprócz obiektu nr 20 oraz rozbudowę instalacji systemu telewizji dozorowej – CCTV” .

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Dominikańska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59/8424081/82 w. 316, , fax. 598 426 518
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
  ul. Dominikańska 5-9
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 59/8424081/82 w. 316, , fax. 598 426 518
  REGON: 27780700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://muzeum.slupsk.pl/BIP/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie instalacji systemu automatycznego wykrywania sygnalizacji pożaru, systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej CCTV na terenie Oddziału Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach na potrzeby Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – etap III instalacje systemu sygnalizacji pożaru SSP w obiektach nr 12/13/14/15/16/17/18/19, instalacje systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN we wszystkich obiektach przewidzianych w dokumentacji technicznej i przedmiarach robót oprócz obiektu nr 20 oraz rozbudowę instalacji systemu telewizji dozorowej – CCTV” .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . „Wykonanie instalacji systemu automatycznego wykrywania sygnalizacji pożaru, systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej CCTV na terenie Oddziału Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach na potrzeby Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – etap III instalacje systemu sygnalizacji pożaru SSP w obiektach nr 12/13/14/15/16/17/18/19, instalacje systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN we wszystkich obiektach przewidzianych w dokumentacji technicznej i przedmiarach robót oprócz obiektu nr 20 oraz rozbudowę instalacji systemu telewizji dozorowej – CCTV” . 3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 3.2.1. instalację systemu sygnalizacji pożaru SSP w obiektach nr 12/13/14/15/16/17/18/19; 3.2.2. instalację systemu włamania i napadu SSWiN we wszystkich obiektach przewidzianych w dokumentacji technicznej z wyłączeniem obiektu nr 20; 3.2.3. rozbudowę instalacji systemu telewizji dozorowej – CCTV.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45312000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 16.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 14 000,00 zł. 16.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 16.2.1 pieniądzu; 16.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 16.2.3 gwarancjach bankowych; 16.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 16.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 późn. zm.). 16.3 Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS w Ustce nr konta 15 9315 0004 0050 2445 2000 0010 z adnotacją z adnotacją „Wadium – przetarg nieograniczony na: Wykonanie instalacji systemu automatycznego wykrywania sygnalizacji pożaru, systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej CCTV na terenie Oddziału Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach na potrzeby Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – etap III”. Do oferty zaleca się dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu. 16.4 Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału łącznie z ofertą w osobnej kopercie. 16.5 Polisa, poręczenie lub gwarancja stanowiąca formę wadium winna zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 16.6 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 8.1.1. nie podlegają wykluczeniu; 8.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt. 8.2.3. SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu. 8.2. Na podstawie art. 22 ust. 1a i 1b ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający ustala następujące warunki udziału w postępowaniu: 8.2.1. warunki udziału dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – posiadanie aktualnej koncesji na prowadzenie działalności w zakresie montażu systemów alarmowych przeciwwłamaniowych SSWiN oraz przeciwpożarowych SSP; 8.2.2. warunki udziału dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia warunków; 8.2.3. warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca: 8.2.3.1. wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę obejmującą budowę systemu sygnalizacji pożaru lub budowę systemu sygnalizacji włamania i napadu lub budowę systemu telewizji dozorowej CCTV, o wartości nie mniejszej niż 350 000 złotych brutto; 8.2.3.2. wykaże, że do realizacji przedmiotu zamówienia skieruje następujące osoby: a) osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831), legitymującą się minimum 2-letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi branży elektrycznej; b) osobę wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2142); c) Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach