Przetargi.pl
Wykonanie instalacji elektrycznej w piwnicach i utwardzenie podwórka budynku laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Łomży ul. Dworna 21

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ogłasza przetarg

 • Adres: 18-400 Łomża, ul. Księcia Janusza I nr 1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 165 261 , fax. 862 165 261
 • Data zamieszczenia: 2020-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
  ul. Księcia Janusza I nr 1
  18-400 Łomża, woj. podlaskie
  tel. 862 165 261, fax. 862 165 261
  REGON: 45017271200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.psselomza.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie instalacji elektrycznej w piwnicach i utwardzenie podwórka budynku laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Łomży ul. Dworna 21
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych „Wykonanie instalacji elektrycznej w piwnicach i utwardzenie podwórka budynku laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Łomży ul. Dworna 21,. Budynek wpisany do gminnej i wojewódzkiej ewidencji obiektów zabytkowych – karty nr 145 i 1780. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części :   CZĘŚĆ I Wykonanie instalacji elektrycznej w piwnicach budynku laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Łomży ul. Dworna 21 Remont instalacji polega na: a) demontażu istniejącej instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd w piwnicach - budynku Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – uwaga instalacja częściowo już zdemontowana , b) wykonaniu nowej instalacji natynkowej elektrycznej wewnętrznej piwnic na podstawie wyciągu z dokumentacji opracowanej przez Elektryczną Pracownię Projektową CZEKO Marek Czerwonko z dostosowaniem do aktualnie wykonywanego remontu pomieszczeń. c) wykonanie nowych tablic - rozdzielnic z pełnym wyposażeniem w RP2 przewidzieć podłączenie szlabanu d) wykonanie nowych przewodów natynkowych w rurkach e) wykonanie nowych puszek, gniazd, f) wykonanie nowych przełączników, wyłączników g) wykonanie nowych opraw oświetleniowych h) wykonanie pomiarów i uruchomienie instalacji Uwaga w piwnicach wykonane jest nowe oprzewodowanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i instalacji SAP - Instalacji systemu sygnalizacji pożarowej. Zakończenie tych instalacji objęte było postępowaniem SA.26.1.2020 i jest do wykonania po stronie wykonawcy remontu elewacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na powyższe roboty budowlane stanowi wyciąg z projektu budowlanego pod nazwą „instalacje elektryczne opracowany w 2004r. przez Elektryczną Pracownię Projektową CZEKO Marek Czerwonko .Wykonanie instalacji na podstawie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót opracowanych przez Marka Wojnarowskiego i przedmiaru robot opracowanego przez Marka Wojnarowskiego - aktualizowanego . Uwaga : instalacje elektryczne na parterze i piętrach zostały wykonane wg w/w projektu. CZĘŚĆ II Wykonanie utwardzenie podwórka budynku laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Łomży ul. Dworna 21 W zakres robót wchodzi między innymi: a) przełożenie ok 30% kostki istniejących utwardzeń -parkingów b) wykorytowanie ziemi pod nawierzchnie na głębokość 30cm c) wykonanie warstwy odsączającej gr 10 cm d) wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa naturalnego z łamanym 50/50 gr 15 cm e) wykonanie nawierzchni z kostki szarej z pasami kolorowej gr 8cm f) wyprofilowanie koryta spływowego poprzez zaniżenie pasa 2 kostek polbruk o 2 cm w stosunku do nawierzchni na ławie betonowej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na powyższe roboty budowlane stanowi opis robot za pomocą charakterystyki prac remontu istniejącej utwardzonej nawierzchni dziedzińca budynku Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży przy ul. Dworna 21
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę w formie oryginału; 2) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ - w formie oryginału; 3) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ - w formie oryginału; 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia -w formie oryginału; 5) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli jest ona podpisywana przez osobę inną niż umocowana w dokumencie rejestracyjnym (odpis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). Dokument pełnomocnictwa powinien określać jego zakres i powinien być podpisany przez osoby umocowane w dokumencie rejestracyjnym. Pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Nie dopuszcza się kopii pełnomocnictwa potwierdzonej przez osobę, na rzecz której pełnomocnictwo jest ustanowione. 6) pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdz. XI ust. 2 SIWZ. 7) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ - w formie oryginału.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach