Przetargi.pl
Wykonanie instalacji chłodzenia pomieszczeń w budynku przy ul. Winogronowej 11F wraz ze świadczeniem usługi serwisowej

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 70-771 Szczecin, Winogronowa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 613 692 , fax. 918 863 350
 • Data zamieszczenia: 2019-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o.
  Winogronowa 11 F
  70-771 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 613 692, fax. 918 863 350
  REGON: 81122291600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbsp.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie instalacji chłodzenia pomieszczeń w budynku przy ul. Winogronowej 11F wraz ze świadczeniem usługi serwisowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji chłodzenia pomieszczeń w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy ul. Winogronowej 11 F w Szczecinie wraz ze świadczeniem usługi serwisowej. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych, świadczenie usługi serwisowej wykonanej instalacji chłodzenia pomieszczeń zgodnie z przedmiotem niniejszego zamówienia w okresie trwania gwarancji oraz wykonanie wszelkich czynności i prac niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zamówienia, zgodnie z założeniami i w pełnym zakresie wynikającym ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz wielobranżowej dokumentacji budowlanej instalacji chłodzenia pomieszczeń siedziby TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy ul. Winogronowej 11F w Szczecinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5000 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach