Przetargi.pl
Wykonanie i wdrożenie funkcjonalności odpłatności systemu – w ramach Projektu p.n. „PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE”.

TEATR POLSKI IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE ogłasza przetarg

 • Adres: 00-327 Warszawa, ul. Kazimierza Karasia 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (048 22) 505 92 14
 • Data zamieszczenia: 2023-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: TEATR POLSKI IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE
  ul. Kazimierza Karasia 2
  00-327 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (048 22) 505 92 14
  REGON: 000278362
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrpolski.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i wdrożenie funkcjonalności odpłatności systemu – w ramach Projektu p.n. „PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i wdrożenie funkcjonalności odpłatności systemu dla istniejącej Platformy eDukacyjnej Teatru Polskiego w Warszawie. W zakres zamówienia wchodzi: dostawa, instalacja, konfiguracja, wdrożenie systemu odpłatności dla istniejącego PORTALU – PLATFORMA eDUKACYJNA oraz świadczenie usług gwarancyjnych.W celu realizacji założeń projektowych Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania następujących zadań oraz dostarczenia efektów ich prac w postaci produktów:1. Dostosowanie Platformy Edukacyjnej Teatru Polskiego do możliwości odpłatnego udostępniania treści w zakresie określonym w niniejszym OPZ, t.j.:a. Odpłatnego udostępniania treści audio-video opracowanych przez Teatr Polski w Warszawie;b. Obsługi kont komercyjnych umożliwiających dostęp do płatnych treści Platformy Edukacyjnej Teatru Polskiego.2. Zaprojektowanie i wykonanie Interfejsów integracyjnych (API) pomiędzy modułami i systemami zewnętrznymi w szczególności w zakresie możliwości sprzedaży biletów i abonamentów z wykorzystaniem platformy Bilety24.pl.3. Przekazanie kodu źródłowego oraz praw majątkowych do wykonanego Oprogramowania dedykowanego spełniającego wymagania funkcjonalne i poza-funkcjonalne, określone w treści OPZ.4. Udostępnienie wypracowanych i wykonanych interfejsów integracyjnych.5. Dostawa oprogramowania systemowego i bazodanowego zapewniającego prawidłowe działanie Systemu w udostępnionej przez Zamawiającego infrastrukturze technicznej, o ile aktualnie używane oprogramowanie tego typu będzie niewystarczające do zapewnienie prawidłowej pracy Systemu.6. Dostarczenie licencji dla oprogramowania COTS i Open Source niezbędnego do działania Systemu.7. Instalacja, wdrożenie, konfiguracja i uruchomienie ww. oprogramowania na wskazanej przez Zamawiającego infrastrukturze technicznej.8. Wykonanie testów dostarczanego systemu w zakresie wskazanym w treści OPZ, w tym testów integracyjnych.9. Przeszkolenie personelu Zamawiającego oraz użytkowników Systemu z obsługi ww. oprogramowania aplikacyjnego.10. Dostarczenie materiałów szkoleniowych pozwalających na przeszkolenie dodatkowego personelu w przyszłości.11. Świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych wobec całości dostarczonego i zrealizowanego przedmiotu zamówienia przez okres min. 24 miesięcy od daty końcowego odbioru systemu (ostatecznie zgodnie z ofertą Wykonawcy).12. Dostarczenie kompletnej i aktualnej dokumentacji powykonawczej.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki jego wykonania określają dokumenty, j.n.:a) Opis przedmiotu zamówienia [OPZ] stanowiący załącznik nr 1 do SWZ,b) Projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniu zostały szczegółowo opisane w treści ust. 6. SWZ.Zamawiający sformułował warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:1/ w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał [zakończył] co najmniej 2 (dwa) zamówienia o wartości nie mniejszej niż 70.000,00 zł brutto każde, a w zakres każdego z zamówień wchodziło:wykonanie lub modernizacja, dostawa i wdrożenie strony internetowej lub aplikacji webowej zintegrowanych z systemem bądź systemami płatności elektronicznych;2/ dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, które będą pełniły następujące funkcje:Koordynatora Zespołu, Analityka, Developerów, Specjalisty ds. testów, Specjalisty ds. integracji i wdrożenia oraz Specjalisty UX.Szczegółowe informacje zostały zawarte w treści punktu 6.1.4.2. SWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-28

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach