Przetargi.pl
Wykonanie i montaż tablicy upamiętniającej gen. Stanisława Szeptyckiego i 90. rocznicę ustanowienia Święta Żołnierza

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa ogłasza przetarg

 • Adres: 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6284504 , fax. 022 6280375
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
  ul. Wspólna 2 2
  00-926 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6284504, fax. 022 6280375
  REGON: 00109171400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i montaż tablicy upamiętniającej gen. Stanisława Szeptyckiego i 90. rocznicę ustanowienia Święta Żołnierza
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Tablica pamiątkowa o wymiarach: wys. 100 cm, szer. 120 cm. Odlew z brązu, patynowany, litery wypukłe. Treść inskrypcji: W 90. ROCZNICĘ USTANOWIENIA ŚWIĘTA ŻOŁNIERZA W HOŁDZIE GENERAŁOWI BRONI STANISŁAWOWI SZEPTYCKIEMU 3.11.1867 - 9.10.1950 DOWÓDCY III BRYGADY, A OD KWIETNIA 1917 R. KOMENDANTOWI CAŁOŚCI LEGIONÓW POLSKICH, SZEFOWI SZTABU GENERALNEGO WOJSKA POLSKIEGO, DOWÓDCY FRONTU LITEWSKO-BIAŁORUSKIEGO A NASTĘPNIE 4. ARMII W WOJNIE POLSKO-BOLSZEWICKIEJ, MINISTROWI SPRAW WOJSKOWYCH W 1923 R., PREZESOWI ZARZĄDU POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W LATACH 1946-1950 FRAGMENT ROZKAZU NR 126 Z DNIA 4 SIERPNIA 1923 R. MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH GEN. BRONI STANISŁAWA SZEPTYCKIEGO USTANAWIAJĄCEGO W DNIU 15 SIERPNIA ŚWIĘTO ŻOŁNIERZA: W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz. W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w walkach z wiekowym wrogiem o całość i niepodległość Polski. RADA OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA 15.08.2013 Układ tekstu wg załączonej koncepcji. Fotografia gen. Stanisława Szeptyckiego utrwalona na płytce ceramicznej wklejona w gniazdo przygotowane w odlewie tablicy, odporna na warunki atmosferyczne. Fotografia dostępna w wersji cyfrowej w formacie JPG. Montaż na budynku Dowództwa Garnizonu Warszawa pl. Piłsudskiego 4, za pomocą czterech kotew wkręcanych w gniazda z nieprzelotowymi otworami w rewersie tablicy, osadzanych w murze przy użyciu dobranych przez wykonawcę materiałów montażowych (klej budowlany, żywica itp.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 923122003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.radaopwim.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach