Przetargi.pl
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Urzędu Miejskiego w Koszalinie

Gmina Miasto Koszalin-Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 75-007 Koszalin, Rynek Staromiejski
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3488600 , fax. 94 3488625
 • Data zamieszczenia: 2019-03-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Koszalin-Urząd Miejski
  Rynek Staromiejski 6-7
  75-007 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3488600, fax. 94 3488625
  REGON: 33092080200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.koszalin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Urzędu Miejskiego w Koszalinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Urzędu Miejskiego w Koszalinie: 1) Koszulka T-shirt model męski- 1000 sztuk 2) Koszulka T-shirt model damski-1000 sztuk 3) Taśma /smycz- 600 sztuk 4) Brulion/zeszyt A5 w kratkę- 400 sztuk 5) Kubek- 500 sztuk 6) Długopis aluminiowy- 2000 sztuk 7) Długopis metalowy-100 sztuk 8) Torba papierowa lakierowana- 300 sztuk 9) Torba papierowa- 800 sztuk 10) Torba płócienna- 400 sztuk 11) Naklejka z logo Koszalina-1500 sztuk 12) Naklejka z herbem Koszalina- 800 sztuk 13) Pamięć USB-100 sztuk 14) Balon (Patyczki, Koszyczki)- 900 sztuk 15) Piłka plażowa z nadrukiem- 600 sztuk 16) Pins przypinka w kształcie flagi Koszalina- 200 sztuk 17) Pins przypinka w kształcie herbu Koszalina- 200 sztuk 18) Flaga Koszalina-30 sztuk 19) Flaga na samochód-500 sztuk 20) Magnes reklamowy- 600 sztuk 21) Piłeczka antystresowa-400 sztuk 22) Pocztówka- 800 sztuk 23) Ręcznik sportowy- 200 sztuk 24) Notes- 400 sztuk 25) Piórnik- 200 sztuk 26) Breloczek do kluczy z miarką i poziomicą- 200 sztuk 27) Kubek izotermiczny z nadrukiem- 100 sztuk 28) Krawat promocyjny- 100 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale II SIWZ wraz z załącznikami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy określające jego zakres winno być również złożone wraz z ofertą i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale, w przypadku kserokopii pełnomocnictwo musi być poświadczone notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach