Przetargi.pl
„Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych tj. torby bawełniane oraz smycze z karabińczykiem”

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ogłasza przetarg

 • Adres: 00-157 Warszawa, Anielewicza 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
  Anielewicza 6
  00-157 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 140313762
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://polin.pl/pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych tj. torby bawełniane oraz smycze z karabińczykiem”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczanie do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie przy ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, materiałów promocyjnych z logo tj:Torba bawełniana – ilość 3700 sztuk;Smycze z karabińczykiem – ilość 3 700 sztuk w ilościach oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis sposobu wykonania zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: „OPZ”), stanowiący załącznik nr 6 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach