Przetargi.pl
Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej flory i fauny kserotermicznej na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy w rezerwacie przyrody „Góra Sobień”.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-001 Rzeszów, al. J. Piłsudskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 177850044 , fax. 178521109
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
  al. J. Piłsudskiego 38
  35-001 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 177850044, fax. 178521109
  REGON: 18037836800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej flory i fauny kserotermicznej na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy w rezerwacie przyrody „Góra Sobień”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy przyrodniczej flory i fauny kserotermicznej na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy w rezerwacie przyrody „Góra Sobień”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90712400-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach