Przetargi.pl
„Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w latach 2021-2023(8 zadań)”Zadanie Nr 1 - RDW Jarosław; Zadanie Nr 2 – RDW Jasło; Zadanie Nr 3 - RDW Lubaczów; Zadanie Nr 4 – RDW Łańcut; Zadanie Nr 5 - RDW Mielec; Zadanie Nr 6 - RDW Rymanów; Zadanie Nr 7 - RDW Stalowa Wola; Zadanie Nr 8 – RDW Ustrzyki Dolne”

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-105 Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 609 490 , fax. 178 609 460
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
  ul. Boya Żeleńskiego
  35-105 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 609 490, fax. 178 609 460
  REGON: 69058767000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w latach 2021-2023(8 zadań)”Zadanie Nr 1 - RDW Jarosław; Zadanie Nr 2 – RDW Jasło; Zadanie Nr 3 - RDW Lubaczów; Zadanie Nr 4 – RDW Łańcut; Zadanie Nr 5 - RDW Mielec; Zadanie Nr 6 - RDW Rymanów; Zadanie Nr 7 - RDW Stalowa Wola; Zadanie Nr 8 – RDW Ustrzyki Dolne”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zamówienie polega na wykonaniu „Remontu cząstkowego nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w latach 2021-2023(8 zadań)”Zadanie Nr 1 - RDW Jarosław; Zadanie Nr 2 – RDW Jasło; Zadanie Nr 3 - RDW Lubaczów; Zadanie Nr 4 – RDW Łańcut; Zadanie Nr 5 - RDW Mielec; Zadanie Nr 6 - RDW Rymanów; Zadanie Nr 7 - RDW Stalowa Wola; Zadanie Nr 8 – RDW Ustrzyki Dolne”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: 1. Zadanie nr 1 RDW Jarosław 2900,00 PLN 2. Zadanie nr 2 RDW Jasło 2900,00 PLN 3. Zadanie nr 3 RDW Lubaczów 2900,00 PLN 4. Zadanie nr 4 RDW Łańcut 2900,00 PLN 5. Zadanie nr 5 RDW Mielec 2900,00 PLN 6. Zadanie nr 6 RDW Rymanów 2900,00 PLN 7. Zadanie nr 7 RDW Stalowa Wola 2900,00 PLN 8. Zadanie nr 8 RDW Ustrzyki Dolne 2900,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do wypełnionego i podpisanego formularza oferty należy dołączyć: a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, c) Zobowiązanie do współpracy (w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego) d) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; e) Wypełniony i podpisany Kosztorys ofertowy, f) Wykonawca może załączyć do oferty dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach