Przetargi.pl
Wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) w ramach zadania "Dobudowa budynku trzykondygnacyjnego z podpiwniczeniem do bloku "A" wraz z przeprowadzeniem robót remontowo - budowlanych na I piętrze bloku7 "A" dla Oddziału Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła II
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 773 333 , fax. 846 386 669
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
  Aleje Jana Pawła II 10
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 846 773 333, fax. 846 386 669
  REGON: 60501340000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.zam.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) w ramach zadania "Dobudowa budynku trzykondygnacyjnego z podpiwniczeniem do bloku "A" wraz z przeprowadzeniem robót remontowo - budowlanych na I piętrze bloku7 "A" dla Oddziału Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) w ramach zadania „Dobudowa budynku trzykondygnacyjnego z podpiwniczeniem do bloku „A” wraz z przeprowadzeniem robót remontowo – budowlanych na I piętrze w bloku „A” dla Oddziału Kardiologicznego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Na przedmiot zamówienia, składa się: 1) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, na podstawie udzielonych pełnomocnictw, wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń w celu wykonania robót zawartych w projekcie przy współudziale Zamawiającego; 2) wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji DSO według projektu i dostawa niezbędnych urządzeń DSO oraz ich montaż i uruchomienie. 3) wykonanie i udokumentowanie pomiarów akustycznych potwierdzających spełnienie wymagań dotyczących parametrów wymaganych od dźwiękowego systemu ostrzegawczego tj.: zrozumiałość mowy, natężenie dźwięku. Pomiary akustyczne należy wykonać zgodnie z normą PN EN 50849 : 2017-04 i wytycznymi CNBOP; 4) wykonanie dokumentacji powykonawczej; 5) wykonanie instrukcji obsługi dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) – instrukcja winna zawierać między innymi szczegółowy opis działań związanych z codzienną obsługą systemu oraz wymaganą obsługą po 3 miesiącach, po 6 miesiącach i po 12 miesiącach i musi być kompatybilna z istniejącym DSO; 6) szkolenie użytkowników dźwiękowego systemu ostrzegawczego każdej strefy i szkolenie osób obsługujących centralę DSO – harmonogram szkoleń zostanie ustalony z Zamawiającym. Szkolenie będzie przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. Wykonany dźwiękowy system ostrzegawczy musi współpracować z istniejącym na terenie siedziby Zamawiającego dźwiękowym systemem ostrzegawczym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty, informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta: 1. Formularz „Oferta Wykonawcy” (sporządzony według załączonego wzoru - integralnej części SIWZ). 2. Kosztorys ofertowy zawierający: - stronę tytułową z informacjami o łącznej cenie netto, wartości podatku VAT, łącznej cenie brutto, stawce roboczogodziny, narzutach (kosztach pośrednich, zysku, stawce podatku VAT), osobie sporządzającej kosztorys, dacie sporządzenia kosztorysu, - wszystkie pozycje z przedmiaru robót (jednostki obmiaru i ich ilości nie mogą być zmieniane), - podstawy opracowania, - ceny jednostkowe robót, - wyszczególnienie i rodzaj zastosowanych materiałów i urządzeń. Wykonawca podpisuje kosztorys oraz parafuje jego wszystkie strony. Zamawiający informuje, że nie złożenie dokumentów, oświadczeń, informacji, o których mowa wyżej w pkt 1 – 2 spowoduje odrzucenie oferty jako nieodpowiadającej treści SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach