Przetargi.pl
Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Puławach.

Miasto Puławy ogłasza przetarg

 • Adres: 24-100 Puławy, Lubelska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 458 60 35 , fax. 81 458 61 99
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Puławy
  Lubelska 5
  24-100 Puławy, woj. lubelskie
  tel. 81 458 60 35, fax. 81 458 61 99
  REGON: 43101937100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pulawy.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Puławach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa boisk wielofunkcyjnych ( boisko zewnętrzne do piłki nożnej, 3-torowa bieżnia okólna, boisko do piłki ręcznej , koszykowej, boisko do siatkówki, rzutnia do pchnięcia kulą) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Puławach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212221-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 70.000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Kosztorys uproszczony i szczegółowy z wykazem materiałów i sprzętu. 3. Harmonogram rzeczowo-finansowy. 4. Oświadczenie Wykonawcy / Podwykonawcy o osobach zatrudnionych na umowę o pracę. 5. Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia Wykonawcy posiadanych zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia – w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji tego podmiotu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach