Przetargi.pl
Wykonanie działań ochronnych na obszarach łąk, pastwisk, torfowisk polegających na jednorazowym, ręcznym usunięciu drzew, podrostu i nalotu drzew oraz krzewów na łącznej powierzchni 5,1 ha, w ramach realizacji projektu POIŚ.05.01.00-00-389/12 pn. `Wdrażanie zadań ochronnych na obszarach sieci Natura 2000 i rezerwatach przyrody w województwie lubelskim`

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-144 Lublin, ul. Bazylianówka 46
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 710 65 00 , fax. 81 710 65 01
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
  ul. Bazylianówka 46 46
  20-144 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 710 65 00, fax. 81 710 65 01
  REGON: 06041827600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lublin.rdos.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie działań ochronnych na obszarach łąk, pastwisk, torfowisk polegających na jednorazowym, ręcznym usunięciu drzew, podrostu i nalotu drzew oraz krzewów na łącznej powierzchni 5,1 ha, w ramach realizacji projektu POIŚ.05.01.00-00-389/12 pn. `Wdrażanie zadań ochronnych na obszarach sieci Natura 2000 i rezerwatach przyrody w województwie lubelskim`
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie działań ochronnych na obszarach łąk, pastwisk, torfowisk polegających na jednorazowym, ręcznym usunięciu drzew, podrostu i nalotu drzew oraz krzewów na łącznej powierzchni 5,1 ha, w ramach realizacji projektu POIŚ.05.01.00-00-389/12 pn. `Wdrażanie zadań ochronnych na obszarach sieci Natura 2000 i rezerwatach przyrody w województwie lubelskim`. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) jednorazowe, ręczne usunięcie drzew, podrostu i nalotu drzew oraz krzewów; b) wywiezienie pozyskanego materiału drzewnego z powierzchni zabiegów; c) usunięcie całej biomasy (zarówno drewna jak i pozostałej biomasy) w miejsce wskazane przez zarządzającego gruntem tj. Nadleśnictwo Janów Lubelski. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 772300001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 580,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt złotych i 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lublin.rdos.gov.pl (w zakładce Zamówienia Publiczne)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach