Przetargi.pl
Wykonanie pomiarów automatycznych nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich w ramach Systemowej Oceny Stanu Nawierzchni

Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 20-207 Lublin, ul. Turystyczna 7A
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 7495300 , fax. 081 7495341
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Turystyczna 7A 7A
  20-207 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 7495300, fax. 081 7495341
  REGON: 00016771100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie pomiarów automatycznych nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich w ramach Systemowej Oceny Stanu Nawierzchni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pomiarów automatycznych nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich w ramach Systemowej Oceny Stanu Nawierzchni Zakres prac pomiarowych - 456,3 km (pomiar należy wykonać w jednym kierunku, na jednym najbardziej obciążonym pasie ruchu): zgodnie z poniższym opisem: A. Pomiar równości podłużnej - 456,3 km Równość - pomiar należy wykonać specjalistycznym urządzeniem do pomiaru równości nawierzchni, umożliwiającym wyznaczenie międzynarodowego wskaźnika równości IRI. Pomiar wykonuje się w prawym śladzie kół na zewnętrznym pasie ruchu pojazdów, z prędkością ok.50 km/h. Sygnał powinien być próbkowany z krokiem 25 cm i w wyniku przetwarzania danych wyznaczony dla każdych 50-metrowych odcinków ocenianej drogi. B. Pomiar równości poprzecznej (głębokości kolein) - 456,3 km Koleiny określone są ich głębokością mierzoną automatycznie specjalistycznym urządzeniem do pomiaru kolein. Pomiar odbywa się w sposób ciągły. Wartość miarodajną głębokości koleiny należy podać dla każdych 100 m badanej drogi. Pomiar powinien odbywać się wzdłuż koleiny skrajnej, przy średniej prędkości jazdy samochodu 50km/h. C. Pomiar współczynnika tarcia (określenie właściwości przeciwpoślizgowych) aparatem SRT-3 - 456,3 km Właściwości przeciwpoślizgowe należy określić na podstawie pomiarów współczynnika tarcia. Pomiar należy wykonać aparatem SRT-3. Pomiary współczynnika tarcia nawierzchni wykonuje się w lewym śladzie kół, na zewnętrznym pasie ruchu pojazdów, przy prędkości urządzenia pomiarowego 60 km/h i grubości filmu wodnego pod kołem pomiarowym h=0,5mm. D. Wizualna inwentaryzacja uszkodzeń nawierzchni - 456,3 km Ocenę wizualną należy wykonać przy pomocy elektronicznego rejestratora uszkodzeń nawierzchni. Inwentaryzację wykonuje się w sposób ciągły, na odcinkach o dowolnej długości, jednak nie mniejszej niż 100 m. Inwentaryzacji poddaje się nawierzchnię na jednym, najbardziej obciążonym pasie ruchu. Rejestruje się uszkodzenia takie jak: pęknięcia siatkowe, pęknięcia pojedyncze (podłużne i poprzeczne), łaty, wyboje oraz ubytki ziaren i lepiszcza z uwzględnieniem ich parametrów tj. zakres występowania i stopień szkodliwości. Wykonawca powinien dysponować specjalistycznym sprzętem pomiarowym niezbędnym do wykonania zamówienia. Sprzęt pomiarowy powinien posiadać świadectwa dopuszczenia do pomiaru. Pomiary i wyniki należy opracować zgodnie z Wytycznymi Stosowania Systemu Oceny Stanu Nawierzchni SOSN opracowanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych Biuro Studiów Sieci Drogowej w 2002 r. Wytyczne Stosowania Systemu Oceny Stanu Nawierzchni SOSN dostępne są na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl. Wyniki pomiarów należy przekazać na płycie CD w plikach w formacie umożliwiającym przetwarzanie ich przy użyciu komputerowego systemu informatycznego stosowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Biuro Studiów Sieci Drogowej (programy System Oceny Stanu Nawierzchni SOSN, Moduł Analizy Statystycznej Banku Danych Drogowych). Wartość zamówienia 128.950,38 złotych netto
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713500006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 1.500,00 zł. (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100). 2.Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1.Pieniądzu; 2.Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.Gwarancjach bankowych; 4.Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5.Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42 poz. 275, z późń. zm.) 3.Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto ZDW w Lublinie w Banku Zachodnim WBK S.A. 4 Oddział w Lublinie nr 89 1500 1520 1215 2004 1596 0000. 4.W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. UWAGA: 1.Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2012 poz. 1376 z późn. zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 2.Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na konto ZDW w Lublinie przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach