Przetargi.pl
Wykonanie druku publikacji promujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego oraz Pomorze Zachodnie

Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 44 67 120 , fax. 091 44 67 185
 • Data zamieszczenia: 2019-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
  ul. Korsarzy 34
  70-540 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 44 67 120, fax. 091 44 67 185
  REGON: 81168780751100
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie druku publikacji promujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego oraz Pomorze Zachodnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia – jest usługa wykonania druku publikacji promujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego oraz Pomorze Zachodnie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ pn. „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)” (dalej jako: „SOPZ”), który zawiera w szczególności opis wykonania ww. druków publikacji, w tym przede wszystkim informacje o poszczególnych nazwach, nakładach, parametrach i metodach wykonania. Zamawiający podzielił zamówienie na następujące części: Część nr 1. Wykonanie druku publikacji promujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego. Część nr 2. Wykonanie druku publikacji promujących Pomorze Zachodnie. Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia - zadań zamówienia znajduje się w SOPZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SOPZ oraz we Wzorze umowy stanowiącym odpowiednio: a) dla Części nr 1: Załącznik nr 6a do SIWZ, b) dla Części nr 2: Załącznik nr 6b do SIWZ. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę w wysokości: 211 900,00 zł brutto, w tym: a) na Część nr 1 zamówienia: 132 000,00 zł b) na Część nr 2 zamówienia: 79 900,00 zł
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w łącznej wysokości 4.800,00 (słownie: cztery tysiące osiemset złotych 00/100), w tym: a) dla Części nr 1: 3.100,00 zł (słownie: trzy tysiące sto złotych 00/100). b) dla Części nr 2: 1.900,00 zł (słownie: tysiąc dziewięćset złotych 00/100). Szczegółowe warunki wnoszenia wadium zostały opisane w Rozdziale XVII SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Procedura oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania (w tym: Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy PZP oraz wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4) została opisana w Rozdziale IX SIWZ. II. Potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, określonych przez Zamawiającego w Rozdziale VII pkt 2 SIWZ), wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania (na podstawie okoliczności wskazanych w Rozdziale VIII SIWZ) oraz potwierdzenie, że oferowane usługi lub dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, nastąpi w oparciu o analizę przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale IX SIWZ. III. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert OŚWIADCZENIA stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 1) nie podlega wykluczeniu z postępowania (na podstawie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy PZP); 2) spełnia warunki udziału w postępowaniu (dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej określone przez Zamawiającego w Rozdziale VII pkt 2 SIWZ). IV. OŚWIADCZENIA, o jakich mowa w poprzednim pkt (tj. III.) Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej. Formularze (wzory) oświadczeń o których mowa w pkt III. ppkt 1) i 2) stanowią odpowiednio: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do SIWZ; 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SIWZ. V. UWAGA: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Formularz (wzór) Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy PZP stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Powyższego Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą. VI. Wraz z ofertą (poza ww. dokumentami) powinny również zostać złożone (zgodnie z treścią Rozdziału XIV pkt 5 SIWZ): 1. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – zgodnie z postanowieniami zawartymi w Rozdziale XI pkt 1 SIWZ. 2. UWAGA: Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że: Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz.U. 2017 r., poz. 570 ze zm.), a Wykonawca wskazał wraz z złożeniem oferty dostępność tych dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych tj. właściwych rejestrów / centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (wówczas Zamawiający pobierze samodzielnie wskazane przez Wykonawcę dokumenty). 3. Dokumenty potwierdzające gwarancję lub poręczenie (oryginał), jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz (zasady wnoszenia wadium opisane są szczegółowo w Rozdziale XVII SIWZ). 4. W przypadku Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP (tj. Wykonawców o których mowa w rozdziale X pkt 2 SIWZ) – Zobowiązanie o którym mowa w rozdziale X pkt 2 SIWZ – formularz (wzór) tego zobowiązania pn. „Zobowiązanie podmiotu” stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach