Przetargi.pl
Usługa druku książki pt. „Matematyka – Podręcznik dla studentów uczelni technicznych Część II"

Politechnika Morska w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-500 Szczecin, Wały Chrobrego 1-2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Morska w Szczecinie
  Wały Chrobrego 1-2
  70-500 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 000145129
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pm.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa druku książki pt. „Matematyka – Podręcznik dla studentów uczelni technicznych Część II"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia1) Przedmiotem zamówienia jest usługa:Druk książki pt. „Matematyka – Podręcznik dla studentów uczelni technicznych Część II"format B5nakład 230 sztuk objętość 92 stron +/- 10 stron + okładkaśrodki – (offset 80g) 12 strony (62,70) 4 kolory (offset 80g)okładka – 4 + 0 + 1str folia błysk (karton 1str 250g)oprawa broszura, klejona.Zamawiający dostarczy pracę w formie PDF.Dostawa zlecenia na koszt Wykonawcy.Druk odbędzie się na materiałach własnych Wykonawcy.Przedmiot zamówienia otrzyma ISBN nadany przez Zamawiającego.2) Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych. 3) Nomenklatura wg CPV: 79823000-9 – usługi drukowania i dostawy.2. Rozwiązania równoważne Zamawiający nie przewiduje rozwiązań równoważnych.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-24

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach