Przetargi.pl
„Wykonanie drogi pożarowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Siemianowicach Śląskich”

Szkoła Podstawowa nr 4 ogłasza przetarg

 • Adres: 41-103 Siemianowice Śląskie, Marii Dąbrowskiej
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322201378 , fax. 322201380
 • Data zamieszczenia: 2019-08-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 4
  Marii Dąbrowskiej 10
  41-103 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie
  tel. 322201378, fax. 322201380
  REGON: 00072664200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sp4siemianowice.szkolnastrona.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonanie drogi pożarowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Siemianowicach Śląskich”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie drogi pożarowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Siemianowicach Śląskich przy ul. Marii Dąbrowskiej 10 zgodnie z Projektem, przedmiarem robót oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących Załączniki do niniejszej Specyfikacji tj. a) Wykonanie robót ziemnych b) Wykonanie robót drogowych c) Wykonanie robót elektrycznych d) doprowadzenie do stanu pierwotnego miejsca robót; e) wykonanie niezbędnych kontroli i odbiorów; f) wykonanie wszystkich innych robót określonych w przedmiarach robót, normach branżowych. 2. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia odbioru końcowego robót będących przedmiotem zamówienia. 3. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w Istotnych postanowieniach umownych stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) zabezpieczającego ofertę na okres 30 dni. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 310). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 66 1050 1214 1000 0090 8061 5702 z opisaniem przelewu: „Wykonanie drogi pożarowej”. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć Zamawiającemu – Szkoła Podstawowa nr 4 Siemianowice Śląskie 41-103 ul. Marii Dąbrowskiej 10 (Sekretariat). 6. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe/ubezpieczeniowe: a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie banku/towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty - na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego - sumy wadium, w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.; b) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji; c) wskazanie sumy gwarancyjnej; d) wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ubezpieczonego Gmina Siemianowice Śląskie – Szkoła Podstawowa nr 4 Siemianowice Śląskie 41 – 103 ul. Marii Dąbrowskiej 10 e) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji; f) wskazanie gwaranta; g) określenie okresu ważności gwarancji, tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana. 7. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe / poręczenia innej instytucji (tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej/ poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 310): a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie banku / innej instytucji do zapłaty - na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego - sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 Pzp, b) wskazanie podmiotu, za który bank / inna instytucja dokonuje poręczenia, c) dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, d) kwota do wysokości, której bank/ inna instytucja będzie zobowiązany, e) określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z zastrzeżeniem pkt 9 i 10 poniżej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zastrzeżeniem pkt 14 poniżej. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt VIII.8. SIWZ, jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14. Zamawiający oprócz sytuacji opisanej w pkt VIII.9. SIWZ, zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na potrzeby oceny, oferta musi zawierać: a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzorów, stanowiących odpowiednio Załącznik nr 3a do SIWZ; b) Oświadczenia sporządzone i wypełnione według wzorów, stanowiących Załącznik nr 3b do SIWZ, Załącznik nr 3c do SIWZ . c) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) – Załącznik do Oferty; d) Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jeżeli dotyczy) (Załącznik nr 4 do Oferty), e) dokumenty dotyczące równoważności (jeśli dotyczy); f) kosztorys ofertowy (Załącznik do Oferty) g) spis wszystkich załączonych dokumentów – zalecane, lecz nie wymagane. 2.1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3b do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodu wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 i/lub w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – wypełnia i podpisuje Wykonawca; 2.2 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3c do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ; 3. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt V.3.1 lit. a SIWZ, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów: a) oświadczenie, o którym mowa w pkt VI.1.a. SIWZ o braku podstaw wykluczenia, Wykonawca przedkłada w odniesieniu do każdego innego podmiotu, na którego zasoby powołuje się, podając w tym oświadczeniu informacje o tym podmiocie; b) oświadczenie, o którym w pkt VI.1.b. SIWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca przedkłada w odniesieniu do innego podmiotu, na którego zasoby powołuje się, w zakresie, w jakim się na nie powołuje, podając w tym oświadczeniu informacje o tym podmiocie. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia (każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie). 4. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt VI.1.a. SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. 6. Zamawiający nie wymaga zamieszczenia w Oświadczeniach, o których mowa w pkt VI.1.a. SIWZ, informacji o podwykonawcach na których zasobach Wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 7.Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasobach, którego Wykonawca polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasobach, którego Wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa (Załącznik do Oferty).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach