Przetargi.pl
Wykonanie, dostawa i montaż mebli na wymiar oraz dostawa mebli gotowych do klubu JEDNOŚĆ przy ul. Drożyska 3c w Krakowie w podziale na 2 części”

Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta ogłasza przetarg

 • Adres: 31-949 Kraków, Os. Zgody
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 644 24 32 , fax. 12 644 24 32
 • Data zamieszczenia: 2021-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
  Os. Zgody 1
  31-949 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 644 24 32, fax. 12 644 24 32
  REGON: 35100119200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakownh.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie, dostawa i montaż mebli na wymiar oraz dostawa mebli gotowych do klubu JEDNOŚĆ przy ul. Drożyska 3c w Krakowie w podziale na 2 części”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie, dostawa i montaż mebli na wymiar oraz dostawa mebli gotowych w klubie JEDNOŚĆ przy ul. Drożyska 3c w Krakowie w podziale na 2 części” Część 1 – wykonanie, dostawa i montaż mebli na wymiar Część 2 – dostawa i montaż mebli gotowych Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia ujęte zostały w: 1) Specyfikacja techniczna wykonania mebli na wymiar (część 1) /Specyfikacja techniczna dostawy mebli gotowych (część 2) 2) Istotnych postanowieniach umowy (IPU) - zał. nr 1A oraz 1 B do SIWZ Wiążącymi i nadrzędnymi będą w kolejności zapisy: umowy, specyfikacji technicznej, pozostałe załączniki do SIWZ. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z: 1) specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 5.1. – 5.2. do SIWZ, 2) niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 3) wzorem umowy (IPU – Załącznik nr 1 do SIWZ), 4) ofertą Wykonawcy,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach