Przetargi.pl
Wykonanie, dostawa i montaż materiałów promocyjnych dotyczących 9-tych Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki oraz Europejskiej Nocy Naukowców.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5233420 , fax. (089) 5233278
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  ul. Oczapowskiego 2 2
  10-719 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5233420, fax. (089) 5233278
  REGON: 51088420500010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: uwm.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie, dostawa i montaż materiałów promocyjnych dotyczących 9-tych Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki oraz Europejskiej Nocy Naukowców.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie, dostawa i montaż materiałów promocyjnych dotyczących 9-tych Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki oraz Europejskiej Nocy Naukowców. Zamówienie zostało podzielone na 3 części, w tym: część nr 1 - Materiały promocyjne: wydruk z folderu - 10 000 sztuk, wydruk z plakatu - 500 sztuk. część nr 2 - Materiały promocyjne: koszulki z nadrukiem - 400 sztuk. Część nr 3. Materiały promocyjne: banery z usługą zawieszenia - 160 m2, siatka reklamowa z usługą montażu i demontażu - 1 sztuka, siatka reklamowa z usługą montażu i demontażu- 1 sztuka, roll-up z usługą wymiany stelaży znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego - 10 sztuk, banery na latarnie z usługą zawieszenia na stelażach znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego - 50 sztuk
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 220000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.uwm.edu.pl/zamowienia/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach