Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Morawy 24, 24a w Katowicach wraz z likwidacją niskiej emisji, przebudową, zagospodarowaniem terenu, budową przyłączy kanalizacyjnych oraz pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 258 20 21-25 , fax. 32 258 20 25, 41 63 167
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Grażyńskiego 5
  40-126 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 258 20 21-25, fax. 32 258 20 25, 41 63 167
  REGON: 00051578000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzgm.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Morawy 24, 24a w Katowicach wraz z likwidacją niskiej emisji, przebudową, zagospodarowaniem terenu, budową przyłączy kanalizacyjnych oraz pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Morawy 24, 24a w Katowicach wraz z likwidacją niskiej emisji, przebudową budynku oraz lokali na cele mieszkalne, zagospodarowaniem terenu i budową przyłączy kanalizacyjnych. Budynek o powierzchni użytkowej 729,90 m², kubaturze 4 567,60 m³, powierzchni zabudowy 356,59 m², położony jest na działkach nr 979/53 i 981/53 k.m. 3, obręb Roździeń. Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedną podziemną oraz poddasze nieużytkowe. W budynku znajdują się dwie niezależne klatki schodowe, pierwotnie klatka schodowa nr 24 zapewniała dostęp do 4 mieszkań na każdej kondygnacji, natomiast klatka schodowa nr 24a do 2 mieszkań na każdej kondygnacji. W ramach wykonanej dokumentacji należy sporządzić następujące opracowania: a) Inwentaryzacja – budowlana, instalacyjna, kominiarska, fotograficzna dla budynku i otoczenia, b) Audyt energetyczny, c) Koncepcja projektowa pełnobranżowa d) Projekt budowlany, e) Projekt wykonawczy, f) Przedmiar robót, g) Kosztorys inwestorski, h) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. oraz uzyskać decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę i potwierdzenie o nie wniesieniu sprzeciwu właściwego organu do zgłoszenia robót budowlanych, aktualizować kosztorys inwestorski na podstawie wykonanej dokumentacji, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, udzielać wyjaśnień i odpowiedzi do wykonanej dokumentacji i przekazywania ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, w tym dokonywać stosownych zmian w dokumentacji podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i pełnić kompleksowy nadzór autorski w trakcie realizacji robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację. Szczegółowy zakres dokumentacji opisanej w pkt 2 lit. a) - h) i prac z nią związanych określa „Specyfikacja techniczna”, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy. Uwaga: kubatura obejmuje całość budynku, natomiast powierzchnia użytkowa obejmuje lokale mieszkalne i lokale użytkowe (nie uwzględnia pomieszczeń wspólnych, strychów, piwnic i ciągów komunikacyjnych). Zamawiający podaje w dokumentacji powierzchnię zabudowy, ilość kondygnacji budynku oraz ilość lokali. Ostateczna wielkość powierzchni użytkowej zostanie ustalona na podstawie inwentaryzacji budowlanej stanowiącej część opracowania objętego niniejszym postępowaniem. Zamawiający nie posiada archiwalnej dokumentacji projektowej lub inwentaryzacji poszczególnych budynków. Budynek jest niezamieszkały/nieużytkowany w części 24, zamieszkały/użytkowany w części 24a. 2. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę. 3. Przy realizacji zamówienia nie jest wymagane stosowanie pojazdów samochodowych. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Wzór umowy wraz z załącznikami (Załącznik nr 5 do SIWZ). 5. W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji. Zakres minimalny zamówienia (gwarantowany zakres zamówienia, jaki na pewno zostanie zrealizowany) obejmuje opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę i potwierdzenie o nie wniesieniu sprzeciwu właściwego organu do zgłoszenia robót budowlanych, aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na podstawie wykonanej dokumentacji przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, udzielaniem wyjaśnień i odpowiedzi do wykonanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, w tym dokonać stosownych zmian w dokumentacji podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Prawo opcji polega na możliwości zlecania pełnienia kompleksowego nadzoru autorskiego, w maksymalnej ilości 15 nadzorów. Zamawiający może zrezygnować ze zlecania nadzoru autorskiego w przypadku niewykonywania robót budowlanych lub braku okoliczności wymagających pełnienia nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót. W przypadku braku pisemnego wezwania dotyczącego pełnienia nadzoru autorskiego wynagrodzenie zostanie obniżone odpowiednio o wartość nadzorów wynikającą z oferty Wykonawcy. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Rozdziale VIII pkt 3 SIWZ do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia - Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. 2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca składa dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach