Przetargi.pl
BO – „Poza zasięgiem – wychodzą z cienia z placu wspomnienia” – Zagospodarowanie przestrzeni obok Szkoły Podstawowej nr 66 poprzez zakup termoplastycznych gier podwórkowych przeznaczonych do zastosowania do zainstalowania na asfalcie w Szkole Podstawowej nr 66 im. Janusza Korczaka w Katowicach przy ul. B. Krzywoustego 7

Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Janusza Korczaka ogłasza przetarg

 • Adres: 40-870 Katowice, ul. B. Krzywoustego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 2541-651 , fax. 0-32 2541-651
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Janusza Korczaka
  ul. B. Krzywoustego 7
  40-870 Katowice, woj. śląskie
  tel. 0-32 2541-651, fax. 0-32 2541-651
  REGON: 72350800000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BO – „Poza zasięgiem – wychodzą z cienia z placu wspomnienia” – Zagospodarowanie przestrzeni obok Szkoły Podstawowej nr 66 poprzez zakup termoplastycznych gier podwórkowych przeznaczonych do zastosowania do zainstalowania na asfalcie w Szkole Podstawowej nr 66 im. Janusza Korczaka w Katowicach przy ul. B. Krzywoustego 7
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zagospodarowanie przestrzeni obok Szkoły Podstawowej nr 66, w szczególności: • zerwanie nawierzchni z masy asfaltowej (190 m2); • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (86 m2); • wykonanie koryta pod podbudowę; • ułożenie warstw podbudowy z tłucznia łamanego z zawibrowaniem (276 m2); • ułożenie obrzeży betonowych na mieszance cementowo-piaskowej; • obniżenie poziomu wyłazu studni kanalizacji sanitarnej o 30 cm w stosunku do nawierzchni asfaltowej. • wykonanie nawierzchni z mas asfaltowych (276 m2); • plantowanie ziemi urodzajnej wokół wykonanej nawierzchni asfaltowej; • naklejenie gier termoplastycznych planszowych na nawierzchni bitumicznej według poniższego wykazu: o Labirynt, o Klasy guziki, o Lustro, o Twister min. 50 kółek fi 20 cm, o Szachownice dwie plansze, o Alfabet, o Tablica matematyczna, o Korale alfabet, o Klasy – rakieta, o Planety i galaktyka, • wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej obejmującej przedmiary robót, rysunki i specyfikację techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące integralną część niniejszej SIWZ. Jako materiał pomocniczy do wyceny - przedmiary robót - nie rodzące roszczeń finansowych i prawnych wobec Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców załączenia przy ofercie: oświadczenia wstępnego Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 u stawy Pzp dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia - wzór Oświadczenie stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. UWAGA: a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym. b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wstępne składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 2. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców: w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 3. Ponadto do oferty należy załączyć: 3.1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ; 3.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 3.3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty „WYKAZ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH" - załącznik nr 7 do SIWZ. 3.4. Wykonawca, który powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego zobowiązany jest załączyć do oferty dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca, będzie polegał w trybie art. 22a „uPzp”, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z treści których musi wynikać w szczególności:  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach