Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie: Modernizacja energetyczna obiektu Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsko Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenu.

Powiat Gryfiński ogłasza przetarg

 • Adres: 74-100 Gryfino, ul. Sprzymierzonych
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 045 000 , fax. 914 163 002
 • Data zamieszczenia: 2019-03-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Gryfiński
  ul. Sprzymierzonych 4
  74-100 Gryfino, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 045 000, fax. 914 163 002
  REGON: 81168396500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gryfino.powiat.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie: Modernizacja energetyczna obiektu Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsko Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego niezbędnych uzgodnień i uzyskaniem wszelkich pozwoleń formalno-administracyjnych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji zamówienia pn. Modernizacja energetyczna obiektu Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdoju wraz z zagospodarowaniem terenu. 1.1 Zakres zamówienia obejmuje: a) wykonanie dokumentacji projektowej – szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - zał. nr 7a SIWZ b) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę c) sprawowanie nadzoru autorskiego – szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – zał. nr 7b SIWZ 1.2 Zamawiający załącza posiadaną przez siebie dokumentację Program Funkcjonalno – Użytkowy (zał. nr 7c do SIWZ) oraz audyt energetyczny (zał. nr 7d do SIWZ), jako dokumenty pomocnicze niestanowiące jednak podstawy wykonania zamówienia wg art. 31 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1.3 Realizacja prac projektowych ma nastąpić w etapach: Etap I – obejmujący wykonanie inwentaryzacji na potrzeby projektu oraz wykonanie koncepcji projektowej przyjętych rozwiązań technologicznych; Etap II – obejmujący wykonanie projektu budowlanego do pozwolenia na budowę wraz ze złożeniem w imieniu Inwestora wniosku i uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę; Etap III – obejmujący wykonanie pozostałej części dokumentacji projektowej, tj.: projektów wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego; Etap IV – obejmujący wykonywanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych w oparciu o powyższą dokumentację projektową. 1.4. Lokalizacja inwestycji: Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie DOM z SERCEM, ul. Aleja Róż 1, 74-510 Trzcińsko Zdrój – obiekt wpisany do rejestru zabytków. 1.5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 1.6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia w podziale na części. 1.7. Zamawiający żąda by Wykonawca wskazał w ofercie część zamówienia, której wykonanie chce powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem nazw tychże podwykonawców. Jeżeli Wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcy, to musi wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 4 do SIWZ. 1.8 Dokumentacja projektowa musi być zgodna z obowiązującymi przepisami na dzień składania jej u Zamawiającego oraz warunkami wydanymi przez gestorów sieci, w tym w szczególności: - Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j. z dnia 2018.06.22 ze zm.), - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 t.j. z dnia 2015.09.18 ze zm.), - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz.U.2004.130.1389 z dnia 2004.06.08 ze zm.), - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24 ze zm.), - Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463 z dnia 2012.04.27 ze zm.), - dokumentacja wymiany dźwigu powinna zostać opracowana w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U.2018.2176 z dnia 2018.11.21). - Warunkami technicznymi wydanymi przez dostawców mediów w zakresie opracowania np. ENEA, PUK, operatorzy telekomunikacyjni itp. W związku z powyższym: 1) wybrany wykonawca prac projektowych będzie odpowiadał za zawarty w dokumentacji projektowej opis przedmiotu zamówienia pod kątem jego zgodności z ustawami prawo zamówień publicznych oraz o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W celu właściwego opisu zastosowanych w dokumentacji projektowej produktów, materiałów i urządzeń projektowanych rozwiązań Wykonawca wskaże cechy charakterystyczne, funkcjonalne, żywotność produktu i inne ważne dla funkcjonowania projektowanych obiektów. Niedopuszczalne jest posługiwanie się znakiem towarowym, typem, marką, patentem pochodzenia, nazwą producenta itp. W wyjątkowym przypadku, uzasadnionym specyfiką przedmiotu zamówienia kiedy nie można byłoby opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i parametrów technicznych, wskazaniu znaku towarowego muszą towarzyszyć słowa „lub równoważny” pod warunkiem jednoczesnego wskazania głównych parametrów stanowiących o równoważności; 2) zastosowane w dokumentacji rozwiązania tj. np. parametry techniczne, ekologiczne muszą być zgodne z obowiązującymi normami, Prawem budowlanym i dyrektywami Unii Europejskiej oraz obowiązującymi przepisami w zakresie realizacji przedmiotu umowy; 3) dokumentacja projektowa musi być zgodna z obowiązującymi przepisami na dzień składania jej u Zamawiającego. Opracowany w ramach przedmiotowej dokumentacji projekt budowlany, przed złożeniem go w celu uzyskania pozwolenia na budowę, będzie uzgadniany z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków za pośrednictwem Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. W przypadku złożenia oferty należy wnieść wadium wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ (w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument). 2) odpowiednie pełnomocnictwa, tylko w sytuacjach określonych w SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej, ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom oraz firmy podwykonawców, (jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców). Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 5) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 6) Dokument potwierdzający doświadczenie osób na potrzeby kryterium oceny oferty, o treści zgodnej z danymi zawartymi w formularzu oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach