Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowych na modernizację kotłowni przy ul. Szkolnej oraz oczyszczalni ścieków w Dobiegniewie objętych projektem rewitalizacyjnym „Dobiegniew – chcę tu mieszkać, pracować i żyć”

Gmina Dobiegniew ogłasza przetarg

 • Adres: 66520 Dobiegniew, ul. Dembowskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 611 001 , fax. 957 611 041
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobiegniew
  ul. Dembowskiego 2
  66520 Dobiegniew, woj. lubuskie
  tel. 957 611 001, fax. 957 611 041
  REGON: 52874100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowych na modernizację kotłowni przy ul. Szkolnej oraz oczyszczalni ścieków w Dobiegniewie objętych projektem rewitalizacyjnym „Dobiegniew – chcę tu mieszkać, pracować i żyć”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie podzielone zostało na następujące części: CZĘŚĆ I – Modernizacja kotłowni osiedlowej przy ul. Szkolnej z rozbudową sieci ciepłowniczej w Dobiegniewie, CZĘŚĆ II – Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z główną przepompownią ścieków w Dobiegniewie. 1. W ramach planowanego zadania zostanie wykonana kompletna dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę. 2. Zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikający z art. 29 ustawy Pzp stanowią wytyczne do sporządzenia opracowania projektowego – załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71240000-2

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach