Przetargi.pl
Przebudowa drogi w miejscowości Bobrowice dz.726 i 714/4

Gmina Bobrowice ogłasza przetarg

 • Adres: 66627 Bobrowice, Bobrowice
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 913 280 , fax. 683 913 284
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bobrowice
  Bobrowice 131
  66627 Bobrowice, woj. lubuskie
  tel. 683 913 280, fax. 683 913 284
  REGON: 97077020900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi w miejscowości Bobrowice dz.726 i 714/4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego zadania p.n. „Przebudowa drogi w m. Bobrowice – działki nr 726 i 714/4 “. Zakres robót budowlanych: Przedmiotem inwestycji jest przebudowanie drogi w m. Bobrowice – działka nr 726 i 714/4 polegające m.in. na wykonaniu koryta wraz zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie profilowania istniejącej nawierzchni z brukowca kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, wykonanie na poszerzeniu jezdni podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm grub. 20cm, ewentualne wykonanie wzmocnienia dla podłoża G2 – G3 na odcinkach jego występowania za pomocą w-wy GRC 2MPa o grubości 15cm, wykonanie nawierzchni jezdni drogi głównej z betonu asfaltowego, wykonanie konstrukcji zjazdów z betonowej kostki brukowej typu Holland grub. 8Cm, kolor czerwony – dla ruchu KR-1 o grubości łącznej 31cm), wykonanie konstrukcji chodników z betonowej kostki brukowej typu Holland grub. 8Cm, kolor: żółty, wykonanie poboczy ziemnych łącznie z obsianiem trawą, wykonanie przydrożnych muld trawiastych o głębokości min. 30cm, oczyszczenie oraz konserwacja istniejących przepustów – szczegółowy zakres według projektu budowlanego. Parametry techniczno – użytkowe drogi : - klasa techniczna drogi : D - obciążenie ruchu: KR-1 - dopuszczalne obciążenie :100kN/oś - prędkość projektowana :30km/h - szerokość jezdni 3,50 m – 5,50m - szerokość istn. chodnika 1,20 do 1,80 m - szerokość zjazdów 3,50 m – 4,0 m - skrajnia jezdni: pionowa – 4,60m, pozioma – 0,50m - długość odcinka projektowanych robót nawierzchniowych 264,00 m CPV 45233120 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej opracowanej w 2015r. przez Biuro Usług Drogowych Nadzory-Projekty-Konsultacje Paweł Stefańczyk stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ. Lokalizacja inwestycji: Gmina Bobrowice, woj. lubuskie (ok. 40 km od Zielonej Góry) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych tj. spełniających co najmniej pod względem technicznym i jakościowym wymogi określone w dokumentacji. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w niniejszej specyfikacji służą jedynie ustaleniu wymaganego standardu. Wszystkie wymienione w dokumentacji materiały opatrzone nazwami mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów. Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego. 2. Zamawiający na podstawie art.29 ust.3a Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę (lub podwykonawcę) osób na podstawie umowy o pracę. Wykaz rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamierzenia, których dot. wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę (lub podwykonawcę) osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: dot. robót budowlanych przygotowawczych, ziemnych, wykonania podbudowy, robót nawierzchniowych, robót wykończeniowych i robót dot. wykonania elementów ulic( a w szczególności wymienionych w przedmiarze robót) Wybrany do realizacji zamówienia Wykonawca przed podpisaniem umowy składa oświadczenie dot. zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę. (wg załącznika nr9) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań, o których mowa w art.29 ust.3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono we wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach