Przetargi.pl
„Wykonanie dokumentacji projektowych”

Gmina Osielsko ogłasza przetarg

 • Adres: 86-031 Osielsko, Szosa Gdańska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 324 18 00 , fax. 052 324 18 03
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Osielsko
  Szosa Gdańska 55A
  86-031 Osielsko, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 324 18 00, fax. 052 324 18 03
  REGON: 09235068800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.osielsko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonanie dokumentacji projektowych”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń budynku przy ul. Wierzbowej w Żołędowie na potrzeby służby zdrowia. Przedmiotem zamówienia są prace projektowe i geodezyjne dotyczące adaptacji pomieszczeń budynku przy ul. Wierzbowej w Żołędowie na potrzeby służby zdrowia – punkt rehabilitacji wraz z miejscami parkingowymi oraz zagospodarowaniem terenu na działce nr 252/13. Obiekt składa się z dwóch lokali – część mieszkalna oraz przeznaczona na potrzeby służby zdrowia, która podlega adaptacji. Adaptacja wymagała będzie przebudowy ścian i infrastruktury technicznej oraz zmiany lokalizacji wejścia głównego do budynku. Zamówienie obejmuje wykonanie oceny stanu technicznego całego budynku, zaprojektowanie pomieszczeń na potrzeby służby zdrowia o powierzchni użytkowej ok. 154 m kw. oraz wykonanie projektu termomodernizacji wraz z audytem energetycznym i efektem ekologicznym dla całego budynku. Projekt termomodernizacji z uwzględnieniem wymagań cieplnych określonych w warunkach technicznych na dzień 31.12.2020 r. Elementy poddane termomodernizacji: ściany, dach, stolarka okienna i drzwiowa. Należy zaprojektować izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych. Zagospodarowanie terenu obejmuje zaprojektowanie dróg wewnętrznych, parkingów oraz małej architektury. Należy zaprojektować następujące pomieszczenia: recepcja, poczekalna, sala fizykoterapii min. 30m2, 7 salek fizykoterapii o minimalnych wymiarach 1,5x2,5 m, toaleta dla personelu, toaleta dla pacjentów w tym osób niepełnosprawnych, szatnia dla pacjentów (ok. 10 szafek na ubrania), pomieszczenie dla personelu, zaplecze na sprzęt. Obiekt musi być dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W części mieszkalnej budynku należy zaprojektować tylko instalację c.o., c.w.u. wraz z wewnętrzną instalacją gazową do kuchenki gazowej wraz z kotłem gazowym. Zakres rzeczowy prac projektowych obejmuje wykonanie w wersji papierowej i elektronicznej: 1) opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych, 2) wielobranżowej dokumentacji projektowej opisującej przedmiot zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, składającej się z: a) projektu budowlanego, spełniającego aktualne wymagania określone w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, b) projektów wykonawczych, spełniających aktualne wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, c) kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla ww. obiektu, spełniającego aktualne wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz ustawy prawo zamówień publicznych, d) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, spełniającej aktualne wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, e) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, spełniających aktualne wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, f) instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla ww. obiektu, uzupełnionej o rysunki lub rzuty kondygnacji obiektu z zaznaczonym rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego oraz znaków informacyjnych dróg ewakuacyjnych i sprzętu gaśniczego, spełniającej aktualne wymagania określone w ustawie o ochronie przeciwpożarowej oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, g) informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami dla ww. obiektu, spełniającej aktualne wymagania określone w ustawie o odpadach, h) audytu energetycznego budynku wraz z efektem ekologicznym – przyjęte w projekcie wymagania efektywności cieplnej (wartości współczynnika przenikania ciepła U) i inne wymagania związane z oszczędnością energii dla stosowanych materiałów i urządzeń powinny być spełnione dla obowiązujących od 31.12.2020 r. według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje projekty poszczególnych branż, w tym: 1. projekt zagospodarowania terenu, 2. projekt branży architektonicznej, 3. projekt branży konstrukcyjnej, 4. projekt branży elektrycznej ogólnego przeznaczenia, w tym: - instalacje wewnętrzne elektryczne wraz z tablicami rozdzielczymi, instalacją gniazd wtyczkowych i komputerowych (UPS), instalacje oświetleniowe, instalacje siłowe i sterowania, instalacja odgromowa, -instalacje elektryczne teletechniczne (alarmowe i sygnalizacyjne oraz multimedialne), w tym: instalacja sygnalizacji pożaru, instalacja sygnalizacji włamania, sieć strukturalna telefoniczno-komputerowa, 5. projekt branży sanitarnej w tym: - instalacja wodociągowa (wody zimnej i ciepłej), - instalacja p/pożarowa - instalacja kanalizacji sanitarnej, - instalacja wentylacji i klimatyzacji, - instalacja centralnego ogrzewania, centralnej wody użytkowej wraz z projektem kotłowni - zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazu na dwa gazomierze zgodnie z warunkami gestora. Przedmiot zamówienia obejmuje również czynności: 1) wykonanie przez Wykonawcę podstawowych obowiązków projektanta, określonych ustawie Prawo budowlane, 2) uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego, niezbędnych do wydania pozwolenia na budowę ww. obiektu pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, w tym pozytywnej opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na prowadzenie robót budowlanych, 3) wykonanie prac projektowych i geodezyjnych w wersji papierowej w 5 egzemplarzach oraz wykonanie prac projektowych w wersji elektronicznej, w tym pliki edytowalne w 2 egzemplarzach (.doc, .dwg), 4) wykonanie prac geodezyjnych w wersji elektronicznej, w 2 egzemplarzach, 5) świadczenie usług nadzoru autorskiego w ramach umowy na wykonanie prac projektowych Materiały wyjściowe do wykonania przedmiotu zamówienia, będące w posiadaniu Zamawiającego: 1) inwentaryzacja architektoniczna budynku części przeznaczonej na potrzeby służy zdrowia, 2) mapa poglądowa dla działki nr 252/13 z naniesionym uzbrojeniem, 3) decyzja nr 109/2019 z dnia 20.03.2019 r. na odstępstwo od przepisów dla urządzenia pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby służy zdrowia – punkt rehabilitacyjny o zaniżonej wysokości Część 2 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowalno-wykonawczego termomodernizacji oraz przebudowy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku wraz z audytem energetycznym i efektem ekologicznym. Zamówienie obejmuje wykonanie projektu termomodernizacji z uwzględnieniem wymagań cieplnych określonych w warunkach technicznych na dzień 31.12.2020r. oraz przebudowy budynku z uwzględnieniem rozwiązań technicznych w celu spełnienia wymagań techniczno-budowlanych ochrony przeciwpożarowej zawartych w ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej opracowanej dla budynku Urzędu Gminy i GOK w Osielsku z lutego 2017r. wraz z przebudową tarasu z przeznaczeniem na sale zajęć. Obiekt nie jest objęty formą ochrony zabytków. Gmina nie posiada żadnej dokumentacji technicznej budynku. Zakres rzeczowy prac koncepcyjnych obejmuje wykonanie minimum trzech wariantów architektonicznych rozkładu pomieszczeń oraz elewacji i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji. W zakresie prac związanych z termomodernizacją należy uwzględnić docieplenie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji odgromowej (w związku z dociepleniem ścian), izolacja przeciwwilgociowa fundamentów, wymiana elementów na elewacji (w związku z dociepleniem - kraty okienne, balustrada). Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie w wersji papierowej i elektronicznej: 1) aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych; 2) wielobranżowej dokumentacji projektowej opisującej przedmiot zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, składającej się z: a) projektu budowlanego, spełniającego aktualne wymagania określone ustawie Prawo budowlane, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz ustawie Prawo zamówień publicznych, b) branżowych projektów wykonawczych, spełniających aktualne wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, c) kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót spełniającego aktualne wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz ustawie Prawo zamówień publicznych, d) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia spełniającej aktualne wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, e) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, spełniających aktualne wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, f) instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, uzupełnionej o rysunki lub rzuty kondygnacji obiektu z zaznaczonym rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego oraz znaków informacyjnych dróg ewakuacyjnych i sprzętu gaśniczego, spełniającego aktualne wymagania określone w ustawie o ochronie przeciwpożarowej oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, g) informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami spełniającej aktualne wymagania określone w Ustawie o odpadach. 3) audytu energetycznego budynku wraz z efektem ekologicznym - przyjęte w projekcie wymagania izolacyjności cieplnej (wartości współczynnika przenikania ciepła U) i inne wymagania związane z oszczędnością energii powinny być spełnione dla obowiązujących od 31.12.2020r. według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie. Zakres rzeczowy prac projektowych obejmuje projekty poszczególnych branż, w tym: a) projekt zagospodarowania terenu, b) projekt branży architektonicznej, c) projekt branży konstrukcyjnej, d) projekt branży elektrycznej obejmujący: instalacje wewnętrzne wraz z tablicami rozdzielczymi, instalacją gniazd wtyczkowych i komputerowych (UPS), instalacja oświetleniowa, instalacja siłowa i sterowania, instalacja odgromowa oraz instalacje elektryczne teletechniczne – alarmowe, sygnalizacyjne i multimedialne, w tym: instalacja sygnalizacji pożaru, instalacja sygnalizacji włamania, sieć strukturalno-komputerowa, e) projekt branży sanitarnej obejmujący instalację wodociągową (wody zimnej i ciepłej), instalacja p.poż, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja c.o., instalacja wentylacji i klimatyzacji. Przedmiot zamówienia obejmuje również czynności: 1) wykonanie przez Wykonawcę podstawowych obowiązków projektanta, określonych w ustawie Prawo budowlane, 2) uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych wraz z niezbędnymi do jej wydania pozwoleń, opinii, uzgodnień innych organów, 3) wykonanie prac projektowych w wersji papierowej w 5 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, w tym pliki edytowalne w 2 egzemplarzach (.doc, .dwg), 4) wykonanie prac geodezyjnych w wersji elektronicznej, w 2 egzemplarzach, 5) świadczenie usług nadzoru autorskiego w ramach umowy na wykonanie prac projektowych. Materiały wyjściowe do wykonania przedmiotu zamówienia, będące w posiadaniu Zamawiającego: Wyciąg z Uchwały Rady Gminy nr IV/57/97 z dnia 18 września 1997r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Osielsko położonego wzdłuż drogi Bydgoszcz-Gdańsk, mapa poglądowa dla działek nr 25/8, 25/3, 26/3, 25/7 z naniesionym uzbrojeniem, inwentaryzacja budowlana z maja 2011 r., ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej opracowana dla budynku Urzędu Gminy i GOK w Osielsku z lutego 2017r., postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nr WZ.5595.97.2017 z dnia 09.03.2017r., Ekspertyza techniczna budynku z września 2019r. opracowana przez Biuro Realizacji Inwestycji „Awangarda”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 Części VI SIWZ. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Oprócz oświadczeń, o których mowa w pkt. 1 wykonawca do oferty zobowiązany jest załączyć m.in: 4.1. formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ 4.2. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną 4.3. zobowiązanie do udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca w toku postępowania na takie zasoby powołuje się (jeżeli dotyczy) 4.4. dokumenty, o których mowa w Cz. IV ust. 3 pkt. 3.10. SIWZ 5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku wykonawców składających wspólnie ofertę oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Uwaga! Załącznika nr 4 nie należy załączać do oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach