Przetargi.pl
Usługi w zakresie zbierania i przekazywania do utylizacji potrąconych lub przejechanych martwych zwierząt oraz ich części z pasa drogowego dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Wąbrzeźno oraz RDW Toruń w latach 2020 - 2021

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3705717 , fax. 52 3705740
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
  ul. Dworcowa 80
  85-010 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3705717, fax. 52 3705740
  REGON: 09236416000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie zbierania i przekazywania do utylizacji potrąconych lub przejechanych martwych zwierząt oraz ich części z pasa drogowego dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Wąbrzeźno oraz RDW Toruń w latach 2020 - 2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części (każda z części stanowi odrębne postępowanie): a) część zamówienia nr 1 - usługi w zakresie zbierania i przekazywania do utylizacji potrąconych lub przejechanych martwych zwierząt oraz ich części z pasa drogowego dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Wąbrzeźno w latach 2020 – 2021, b) część zamówienia nr 2 - usługi w zakresie zbierania i przekazywania do utylizacji potrąconych lub przejechanych martwych zwierząt oraz ich części z pasa drogowego dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Toruń w latach 2020 – 2021. 2. Zamówienie obejmuje następujący zakres: a) czynności podstawowe związane z usuwaniem martwych zwierząt i ich części z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Wąbrzeźnie lub RDW w Toruniu (stosownie do części na którą wykonawca składa ofertę), w szczególności dojazd do wskazanego miejsca, zebranie martwej zwierzyny i jej części, oczyszczenie nawierzchni z pozostałych płynów ustrojowych zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi oraz transport do zakładu utylizacji; b) przekazanie do utylizacji zebranych martwych zwierząt z pasa drogowego do zakładu utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i posiadanymi zezwoleniami bądź do firmy zajmującej się utylizacją tego typu odpadów lub do innych uprawnionych podmiotów, przedstawiając każdorazowo dokument przekazania do utylizacji – kartę przekazania odpadów i pokrycie kosztów utylizacji; c) w przypadku zwierząt wobec których istnieje obowiązek przeprowadzenia badania weterynaryjnego (np. dzikie świnie zagrożone wirusem ASF) powiadomienie przed transportem powiatowego lekarza weterynarii w celu pobrania próbki do badania dla stwierdzenia lub wykluczenia choroby; d) prowadzenie ewidencji zebranej padliny ze wskazaniem: miejsca odbioru – nr drogi oraz kilometr, daty realizacji zgłoszenia, rodzaju usługi – interwencja bez utylizacji lub usuwanie (zbieranie) martwych zwierząt i ich części z pasa drogowego wraz z utylizacją, w rozbiciu miesięcznym. 3. Zamówienie realizowane będzie na podstawie telefonicznych zgłoszeń przekazywanych przez uprawnionych pracowników zamawiającego do uprawnionego przedstawiciela wykonawcy w zdeklarowanym przez wykonawcę czasie realizacji zgłoszenia. Więcej informacji można znaleźć w dziale XIII niniejszego SIWZ. 4. Zamówienie realizowane będzie na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Wąbrzeźnie lub RDW w Toruniu (stosownie do części na którą wykonawca składa ofertę). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dróg i zmiany ich długości w trakcie realizacji zamówienia w wyniku ewentualnych zmian organizacyjnych, zakwalifikowania dróg innych kategorii do kategorii dróg wojewódzkich i odwrotnie, przejęcia lub oddania dróg od innych zarządców na podstawie odrębnych przepisów. Wykaz dróg administrowanych przez RDW Wąbrzeźno stanowi załącznik nr 10a do SIWZ. Natomiast wykaz dróg administrowanych przez RDW Toruń stanowi załącznik nr 10b do SIWZ. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do przyjmowania zgłoszeń i realizacji usług całodobowo 7 dni w tygodniu (w tym niedziele, święta i inne dni wolne od pracy). Zamawiający będzie wymagał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego podania, w formie pisemnej, numerów telefonów czynnych całodobowo 7 dni w tygodniu (w tym niedziele, święta i inne dni wolne od pracy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90510000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca winien posiadać przewidziane obowiązującymi przepisami prawa pozwolenia na wywóz martwych zwierząt z pasa drogowego do zakładu utylizacji odpadów, bądź do firmy zajmującej się utylizacją tego typu odpadów lub do innych uprawnionych podmiotów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ponadto, oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: 15.1. Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY zawierający w szczególności cenę ofertową za przedmiot zamówienia oraz wykaz dotyczący podwykonawstwa sporządzonego wg załącznika nr 1 do SIWZ; 15.2. Wypełniony i podpisany KOSZTORYS OFERTOWY sporządzony wg załącznika nr 2a lub 2b do SIWZ (stosownie do części na która wykonawca składa ofertę); 15.3. Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia); 15.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 15.5. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 700 z późn. zm.), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 15.6. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do podpisywania oferty winno być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach