Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania pn.: Modernizacja budynku Inspektoratu ZUS w Zambrowie (podział budynku)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-404 Białystok, ul. Młynowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085/7486464, , fax. 085 748 64 66
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku
  ul. Młynowa 29
  15-404 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085/7486464, , fax. 085 748 64 66
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia społecznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania pn.: Modernizacja budynku Inspektoratu ZUS w Zambrowie (podział budynku)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zadaniu inwestycyjnym: Modernizacja budynku Inspektoratu ZUS w Zambrowie, ul. Fabryczna 3a. 2. Planowany zakres robót, który powinna obejmować dokumentacja: 1) Podział i modernizacja budynku polegająca na wykonaniu na granicy dwóch części ściany oddzielenia przeciwpożarowego w klasie odporności ogniowej REI 120, przebudowie drewnianej konstrukcji dachu. Linia podziału budynku jest zaznaczona na rysunkach będących załącznikiem do programu funkcjonalno-użytkowego. 2) Wybudowanie nowego wejścia do Inspektoratu wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych. Obecne wejście do siedziby Inspektoratu znajduje się w części którą Oddział planuje sprzedać. 3) Odtworzenie klatki schodowej w części budynku podlegającej sprzedaży (przy budowie drugiej części budynku została zlikwidowana). 4) Termomodernizacja wydzielonej, drugiej części budynku w której będzie zlokalizowany Inspektorat w celu osiągnięcia współczynnika ciepła obowiązującego od 2021 r – zgodnie ze sporządzonym audytem energetycznym. 5) Przeniesienie SOK do części budynku, która pozostanie własnością ZUS. Sala Obsługi Klientów (SOK) umiejscowiona powinna być na parterze, w pobliżu wejścia do budynku. Stanowiska powinny być otwarte, oddzielone ściankami działowymi. Elementy Sali Obsługi Klientów powinny być dostosowane pod względem funkcjonalnym i kolorystycznym do wymagań określonych w Standardach ZUS. 6) Remont łazienek i pokoi socjalnych; 7) Szczegółowy zakres prac jest zawarty w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP SA I Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie i Centrum Korporacyjne w Warszawie: 41 1020 5590 0000 0702 9010 7016. 4. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w pkt 2 ppkt 2-5, należy złożyć w formie oryginału w Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku, ul. Młynowa 29, 15 – 404 Białystok, budynek B, II piętro, pok. 201. Prosimy nie załączać oryginału gwarancji ani poręczenia do oferty. 5. Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 pzp. 6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 8. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9. Zamawiający zwróci wadia wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 10. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pzp, z przyczyn lezących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp, lub informacji o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat zrealizowanych przez nie prac projektowych, w tym przynajmniej jednej pracy u każdej z tych osób polegającej na wykonaniu projektu branżowego dla budynku użyteczności publicznej [wg załącznika nr 2A do SIWZ]. Przedmiotowy wykaz stanowić będzie podstawę do oceny w kryterium – doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach