Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wielofunkcyjnego boiska do gier zespołowych o nawierzchni syntetycznej

Akademia Pomorska ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 840 53 27, , fax. 59 840 53 80
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Pomorska
  ul. Arciszewskiego 22a
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 59 840 53 27, , fax. 59 840 53 80
  REGON: 14590000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.apsl.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wielofunkcyjnego boiska do gier zespołowych o nawierzchni syntetycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wielofunkcyjnego boiska do gier zespołowych o nawierzchni syntetycznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wielofunkcyjnego boiska do gier zespołowych o nawierzchni syntetycznej nakładanej metodą natryskową. Na powstanie boiska przeznacza się działkę nr 322/3 tj. tereny sąsiadujące z ulicą Racławicką w Słupsku. Przedmiot zamówienia, oprócz projektu boiska, powinien swoim zakresem obejmować również zaprojektowanie: - ogrodzenia wokół boiska wielofunkcyjnego o wysokości minimalnej h=6 metrów; - odwodnienia płyty boiska i przyległego terenu; - nowych przyłączy w zakresie niezbędnym do wybudowania kompletnego obiektu; - chodników i ciągów komunikacyjnych prowadzących na teren boiska i wokół niego; - niezbędnych elementów podziemnego uzbrojenia terenu (wraz z przeprojektowaniem istniejącego uzbrojenia o ile zajdzie taka potrzeba); - instalacji oświetleniowej boiska i przyległego terenu - zaprojektowane oświetlenie boiska, musi zapewnić jego całkowite funkcjonowanie i prowadzenie zajęć i rozgrywek sportowych przy tym oświetleniu, w szczególności w porze nocnej; - kontenera na sprzęt sportowy; - ławek dla zawodników rezerwowych; - elementów małej architektury; - innych niezbędnych instalacji, obiektów, urządzeń i elementów. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi zostać sporządzona z zachowaniem całkowitej dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych związaną z likwidacją barier architektonicznych. Pożądany wymiar boiska wynosi: długość 44,0 metry (± 4 metry), szerokość 28,0 metrów (± 4 metry). W skład boiska wchodzą: - boisko do piłki ręcznej o wymiarach około 20,0 x 40,0 metrów; - dwa boiska do piłki siatkowej o wymiarach około 18,0 x 9,0 metrów; - dwa boiska do koszykówki o wymiarach około 28,0 x 15,0 metrów; - dwa boiska do tenisa o wymiarach około 23,0 x 10,0 metrów. Wymagane opracowania wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, zostaną wykonane i przekazane Zamawiającemu w trzech ETAPACH, w następującej ilości i formie: a) ETAP PIERWSZY, w którym Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: - koncepcję projektową: 4 szt. wersji papierowej + format pdf + edytowalny (dwg.); Koncepcja projektowa budowy boiska powinna zostać opracowana w postaci opisu zakresu niezbędnych robót do wykonania, wymienionych wg technologicznej kolejności ich realizacji, wraz z rysunkami koncepcyjnymi płyty boiska oraz zagospodarowania przyległego terenu. b) ETAP DRUGI, w którym Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: - projekty budowlane: 2 szt. wersji papierowej + format pdf + edytowalny (dwg.); - kosztorysy inwestorskie: 1 szt. wersji papierowej + format pdf + edytowalny (ath., rds., lub inny); Dopuszcza się późniejszą modyfikację kosztorysów inwestorskich podczas sporządzania projektów wykonawczych do ETAPU TRZECIEGO. c) ETAP TRZECI, w którym Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty uzgodnione z właściwymi instytucjami: - projekty budowlane: 4 szt. wersji papierowej + format pdf + edytowalny (dwg.); - projekty wykonawcze: 4 szt. wersji papierowej + format pdf + edytowalny (dwg.); - kosztorysy inwestorskie: 1 szt. wersji papierowej + format pdf + edytowalny (ath., rds., lub inny); - przedmiary robót: 1 szt. wersji papierowej + format pdf + edytowalny (ath., rds., lub inny); - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB): 1 szt. wersji papierowej + format pdf + wersja edytowalna; - inne niezbędne projekty, opracowania, uzgodnienia i opinie sprawiające, że dokumentacja projektowa będzie kompletna ze względu na cel któremu ma służyć, tzn. decyzja pozwolenia na budowę, m.in. takie jak: uzyskane warunki techniczne, ekspertyzy techniczne, rozwiązania kolizji z sieciami, niezbędne operaty, oceny i badania, oraz wszystkie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę uzgodnienia przewidziane prawem: 1 szt. wersji papierowej + format pdf.; - decyzję o pozwoleniu na budowę. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dokonując w trakcie procesu projektowego bieżących konsultacji (min. 2 konsultacje) z wyznaczonymi pracownikami Biura Gospodarowania Majątkiem Akademii Pomorskiej w Słupsku, podczas których uzgodnione zostaną szczegóły projektowe. Zebrania konsultacyjne zostaną udokumentowane poprzez spisanie protokołu z ich przebiegu, zawierającego uzgodnienia pomiędzy stronami. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę, wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych. Do obowiązków Wykonawcy należy: - pozyskanie mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych; - wykonanie inwentaryzacji w zakresie uzbrojenia terenu, oraz sprawdzenie wszystkich podziemnych instalacji w miejscu objętym przedmiotem zamówienia; - ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektu poprzez sporządzenie opinii geotechnicznej, lub uzyskanie wyników badań geologiczno-inżynierskich wraz ze sporządzeniem geotechnicznych warunków posadowienia obiektu budowlanego, lub opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – w zależności od potrzeb; - uzyskanie warunków technicznych dotyczących odprowadzenia wód deszczowych z terenu objętego przedmiotem zamówienia, oraz pozytywne uzgodnienie rozwiązań projektowych w tym zakresie; - uzyskanie warunków technicznych dotyczących przyłączenia do sieci elektroenergeycznych objętych przedmiotem zamówienia, oraz pozytywne uzgodnienie rozwiązań projektowych w tym zakresie; - uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, tzw. uzyskanie opinii zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej; - uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego – w zależności od potrzeb; - zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów – w zależności od potrzeb; - uzgodnienie dokumentacji wchodzącej w zakres przedmiotu zamówienia jako obiektu przyległego do pasa drogowego drogi publicznej – w zależności od potrzeb. Stosownie do treści art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pełnienia i sprawowania nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektowo-kosztorysową w toku prowadzonych na jej podstawie czynności, w szczególności w zakresie: - sporządzania odpowiedzi na pytania oferentów podczas postępowania przetargowego na roboty budowlane, dotyczące dokumentacji projektowo – kosztorysowej, oraz przyjętych w niej rozwiązań projektowych; - opiniowania na wniosek Inwestora, w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności ich realizacji z projektem, w szczególności co do użytych materiałów budowlanych i przyjętych rozwiązań projektowych; - uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie; - sporządzania dokumentacji uzupełniającej lub brakującej podczas realizacji inwestycji. Zamawiający wymaga, aby nadzór autorski nad dokumentacją był sprawowany przez Wykonawcę od momentu uzyskania pozwolenia na budowę, do momentu podpisania protokołu końcowego bez uwag z zakończenia robót budowlanych przez firmę wykonawczą realizującą budowę boiska wielofunkcyjnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach