Przetargi.pl
Dostawa nowych płyt drogowych typu „YOMB” dla Gminy Chojnice

Gmina Chojnice ogłasza przetarg

 • Adres: 89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 972 129 , fax. 523 973 559
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chojnice
  ul. 31 Stycznia
  89-600 Chojnice, woj. pomorskie
  tel. 523 972 129, fax. 523 973 559
  REGON: 92351268000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminachojnice.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa nowych płyt drogowych typu „YOMB” dla Gminy Chojnice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, prefabrykowanych płyt drogowych wielootworowych typu „YOMB” o wymiarach 100×75×12,5 cm w szacunkowej ilości do 15.000 sztuk, wykonanych zgodnie z normą PN-EN 1339:2005. Płyty winny być wykonane z betonu o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie C25/30 wg PN-EN 206, krzyżowo zbrojone stalą w strefie dolnej i górnej, o grubości prętów minimum 6 mm (minimalna otulina zbrojenia 30 mm). Zamówienie obejmuje koszt transportu wraz z rozładunkiem do miejsc wskazanych przez Zamawiającego zlokalizowanych na terenie Gminy Chojnice. Płyty powinny być dostarczone na paletach, ułożone jedna na drugiej, warstwą jezdną do góry, aby umożliwić kontrolę jakości płyt (spękania, wykwity, zagęszczenie betonu). Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na ułożeniu płyt bezpośrednio na podłożu, w słupkach – celem minimalizacji kosztów związanych ze zwrotem i kaucjowaniem palet transportowych. 2. Opis przedmiotu zamówienia został uszczegółowiony w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz ofertowy na załączonym formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) dokument potwierdzający uprawnienia osoby (osób) do złożenia oferty, w przypadku, gdy prawo to nie wynika z innych złożonych dokumentów (np. odpis z KRS czy pełnomocnictwo), 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy), 4) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza, że w przypadku gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedmiotowe oświadczenie może zostać dołączone do oferty na etapie jej składania. Dotyczy podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt III.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Dokument, o którym mowa w pkt powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach