Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 2 zadania: Zadanie nr 1 - Budowa Domu Kultury w Łukcie Zadanie nr 2 - Budowa Urzędu Gminy w Łukcie

Gmina Łukta ogłasza przetarg

 • Adres: 14-105 Łukta, ul. Mazurska 2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 6475070 , fax. 089 6475070
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łukta
  ul. Mazurska 2 2
  14-105 Łukta, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 6475070, fax. 089 6475070
  REGON: 51074322600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukta.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 2 zadania: Zadanie nr 1 - Budowa Domu Kultury w Łukcie Zadanie nr 2 - Budowa Urzędu Gminy w Łukcie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 2 zadania: Zadanie nr 1 - Budowa Domu Kultury w Łukcie, Zadanie nr 2 - Budowa Urzędu Gminy w Łukcie. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie dokumentacji proje
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712210003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 8 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca powinien wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1. Pieniądza, Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Warmińs
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca musi spełniać warunki art. 22 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych i nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych, czyli: 1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, 2. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn. minimum po jednej osobie posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności: - architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoby, o których mowa wyżej muszą być wpisane na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa i ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej, co daje prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 3. Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 projekty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia i wartością nie mniejszą niż 50 000 zł netto każdy. 2. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, 3. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona poprzez sprawdzenie złożonych dokumentów i oświadczeń określonych w SIWZ, wg formuły: spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: 1. Formularz oferty (załącznik nr 1), 2. Oświadczenie z art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych (załącznik nr 2), 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (załącznik nr 3) oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie o którym mowa w wyżej, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. Dokumenty potwierdzające, że osoby te, posiadają wymagane uprawnienia do projektowania w w/w specjalnościach, oraz aktualne zaświadczenia tych osób o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego. 5. Wykaz projektów odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia i wartością nie mniejszą niż 50 000 zł netto każdy, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie (załącznik nr 4), wraz z dokumentami potwierdzającymi, ze te usługi zostały wykonane należycie. 6. Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 1, pkt 9), 7. Pełnomocnictwo (w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia - dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lukta.sprint.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach