Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (...),,Stacja Rekreacja - Pumptrack i street workout"(...)

Gmina Otwock ogłasza przetarg

 • Adres: 05-400 Otwock, Armii Krajowej 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Otwock
  Armii Krajowej 5
  05-400 Otwock, woj. mazowieckie
  REGON: 013268770
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (...),,Stacja Rekreacja - Pumptrack i street workout"(...)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3. Opis przedmiotu zamówienia:3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzgodnieniami dokonanymi z zamawiającym oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej:Wykonanie zamiennego Planu Zagospodarowania Terenu uwzględniającego geometrię nowego toru „pumptrack” o długości min. 175 mb i lokalizacją wszystkich pozostałych urządzeń wg. PFU dla „Stacja Rekreacja – Pumptrack i street workout” i „Stacja Rekreacja – Park Trampolin” oraz prac polegających na budowie toru rowerowego pumptrack w formule „projektuj i buduj” na terenie działek nr 36/9, 36/10, 36/23, 36/25, 36/29, obręb nr 31 Otwock, szczegółowy zakres określony został w Programach funkcjonalno-użytkowych dla „Stacja Rekreacja”.3.2. Opis przedmiotu zamówienia określa Program funkcjonalno-użytkowy dla „Stacja Rekreacja – Pumptrack i street workout”.3.3. W zakresie przedmiotu zamówienia jest wykonanie zamiennego PZT w, którym zawiera się wykonanie projektu dla toru pumptrack, koncepcja dla całości obiektu (umiejscowienie urządzeń wymienionych i opisanych w PFU dla „Stacja Rekreacja – Pumptrack i street workout” i „Stacja Rekreacja – Park Trampolin”).Przetargiem objęte jest zaprojektowanie i wykonanie toru pumptrack.3.4.Zamawiający nie oczekuje zaprojektowania i wykonania obiektu kubaturowego, ponieważ zabudowa kubaturowa znajduję się na sąsiedniej działce (31-36/30) a obecnie realizujmy dalszą cześć kompletu rekreacyjno-sportowego.3.5. Zamawiający nie oczekuje zaprojektowania i wykonania parkingów, parkingi znajdują się w innej części kompleksu rekreacyjno-sportowego.3.6. Zamawiający nie wymaga zaprojektowania nowego włączenia się do istniejącej drogi, proszę skorzystać z istniejącego zjazdu.3.7. Zamawiający zgłosi roboty budowlane do Starostwa Powiatowego.3.8 Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:a) uzgodnienia wszelkich rozwiązań projektowych z Zamawiającymb) zabezpieczenie terenu budowy, sąsiednich obiektów, istniejących obiektów, ogrodzeń na terenie działek, w tym również drzew nieprzeznaczonych do wycinki, przed zniszczeniem w wyniku prowadzonych robót,c) wykonanie przedmiotu umowy pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane,d) powiadomienie o terminie rozpoczęcia robót z 7 dniowym wyprzedzeniem, wszystkich gestorów sieci oraz powiadomienie pisemne Zamawiającego o wykonaniu ww. czynności. Roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli gestorów sieci,e) zapewnienie stałego nadzoru i kontroli prowadzonych robót,f) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych prac,g) organizacja zaplecza budowy,h) zgłaszanie przez kierownika budowy przedstawicielowi inwestora do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,i) ubezpieczenie budowy,j) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących i czynności formalno-prawnych umożliwiających przekazanie wykonanych robót do eksploatacji - między innymi odbiorów technicznych, a także sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem wprowadzonych zmian,k) wykonania wszystkich innych prac, w tym nie ujętych w projekcie umowy, a niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu oraz towarzyszących niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym zabezpieczenie terenu podczas prowadzenia prac oraz uporządkowania terenu w rejonie wykonywanych prac po ich zakończeniu z humusowaniem i obsianiem trawą.l) przywrócenie stanu pierwotnego terenu zdegradowanego w wyniku prowadzonych prac. W przypadku przewidzianych nasadzeń w obrębie ww. terenu Wykonawca doprowadzi teren do stanu umożliwiającego prawidłowe wykonanie nasadzeń zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.m) wykonawca przyjmuje do wiadomości, że roboty stanowiące przedmiot niniejszej umowy stanowią część realizowanego przez Zamawiającego zadania pn.„Stacja Rekreacja — Park trampolin” oraz zadania pn. „Stacja Rekreacja— pumptrack i street workout”. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązuje się do:a. współpracy z pozostałymi Wykonawcami wykonującymi roboty budowlane w obrębie nr 31 w Otwocku, działek nr 36/9, 36/10, 36/23, 36/25, 36/29.b. sporządzenia dokumentacji fotograficznej terenu budowy na dzień dokonania odbioru końcowego i przekazania jej Zamawiającemu w formie cyfrowej oraz w formie papierowej (nie więcej niż 4 zdjęć na arkusz).4. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych z Wykonawcą na podstawie umowy.5. Materiały użyte do wykonywania prac muszą być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych, atestów lub certyfikatów oraz muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.6. W trakcie przygotowywania oferty Wykonawca winien dokonać wizji na terenie prowadzenia przyszłych prac.7. Opis przedmiotu zamówienia określa również projekt umowy oraz dokumentacja stanowiąca załącznik do niniejszego pisma (plik o nazwie: Dokumentacja).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach