Przetargi.pl
wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej o nazwie: opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę oświetlenia w hali głównej, dostosowanie instalacji elektrycznej do zasilania urządzeń wentylacji mechanicznej, wymianę instalacji wentylacji oraz dostosowanie centralnego ogrzewania do nowych warunków, w budynku nr 6 - hali sportowej na terenie JW. 3411 w Lidzbarku Warmińskim - postępowanie nr 18/RB.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 5
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5421600 , fax. 089 5421689
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Gietkowska 5
  10-170 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5421600, fax. 089 5421689
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rziolsztyn.pow.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej o nazwie: opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę oświetlenia w hali głównej, dostosowanie instalacji elektrycznej do zasilania urządzeń wentylacji mechanicznej, wymianę instalacji wentylacji oraz dostosowanie centralnego ogrzewania do nowych warunków, w budynku nr 6 - hali sportowej na terenie JW. 3411 w Lidzbarku Warmińskim - postępowanie nr 18/RB.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje: zaprojektowanie docieplenia stropu od wewnątrz w pomieszczeniu Sali sportowej i ścian zewnętrznych wraz z wymianą okien stalowych jednoszynowych na okna PCV z możliwością otwierania wybranych skrzydeł okiennych z poziomu parkietu, zaprojektowanie wentylacji mechanicznej nawiewowo-wyciągowej dla całego obiektu, zaprojektowanie dostosowania instalacji c.o, zaprojektowanie instalacji oświetlenia sali głównej i zasilenia urządzeń wentylacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712400002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rziolsztyn.cso.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach