Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn: Rewitalizacja boisk przyszkolnych. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową boiska przy Szkole Podstawowej Nr 113 w Krakowie wraz z elementami towarzyszącymi. Sprawa numer: NZ.273.75.2014.RZA

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 10
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-12 616-64-40 , fax. 0-12 616-64-00
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
  ul. Walerego Sławka 10 10
  30-633 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 0-12 616-64-40, fax. 0-12 616-64-00
  REGON: 12077665000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zis.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn: Rewitalizacja boisk przyszkolnych. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową boiska przy Szkole Podstawowej Nr 113 w Krakowie wraz z elementami towarzyszącymi. Sprawa numer: NZ.273.75.2014.RZA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn: Rewitalizacja boisk przyszkolnych. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową boiska przy Szkole Podstawowej Nr 113 w Krakowie wraz z elementami towarzyszącymi. 2) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno - użytkowego. 3) Wykonawca zobowiązany jest udzielić 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) oraz 60 miesięcy gwarancji na nawierzchnie syntetyczne, licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 4) W przypadku wystąpienia w załącznikach do ogłoszenia nazwy producenta - produkty można zastąpić równoważnymi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452361197
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Przystępując do licytacji Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7000,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100) 2) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 3) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego. Bank Pekao S.A. nr rachunku 69 1240 4432 1111 0010 2302 3230. 5) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 6) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w pokoju 006 Informacja - Dziennik Podawczy, Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, przed terminem składania wniosków, natomiast do wniosku należy załączyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 7)Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 upzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach